Věk transformace

Náš svět stojí před obrovskými a dalekosáhlými změnami, které pravděpodobně zcela změní život na Zemi, pokud v této dimenzi a na této úrovni zcela nezanikne. Nevíme sice přesně, jak a kdy se odehrají, ale věříme-li proroctvím nebo vědeckým prognózám, je jasné, že přijdou a zasáhnout každého, kdo v té době bude ještě na Zemi. I když nás se to pravděpodobně týkat nebude, protože už budeme na onom světě, našich potomků ano. Ale bůhví, jak je psáno – člověk nezná dne ani hodiny a neznají ho ani andělé v nebi…

Psát o budoucnosti je velmi těžké, protože vždy to budou vlastně jen spekulace a navíc, budoucnost je pohyblivá, tj. stále se mění podle toho, jak se vytváří. Bible nám říká, že konec Věku poznáme podle znamení doby. Konec Věku však neznamená konec světa – konec lidstva. Znamená to pouze konec starého světa, konec současné civilizace – je to tentokrát do jisté míry podobně významný předěl v historii lidstva, jako potopa světa a zánik Atlantidy. Či jako vymření dinosaurů a vznik nové evoluce…

Ostatně potopa světa je dodnes legendou, se kterou se setkáme snad ve všech kulturách. Musela to být tedy podobně globální změna, před kterou stojíme i dnes. Ba co více, je zřejmé, že podobných globálních změn a masového vymírání živočichů byla naše planeta svědkem už vícekrát. Snad nikdy se však ještě netýkala lidí, tedy ne alespoň naší civilizace…

Lidé se ohledně konce našeho světa často upínají k nějakému datu nebo zlomovému okamžiku. V roce 1999 to „nevyšlo“ a v roce 2012 také ne. Kalendář Mayů sice končí rokem 2012, je to ale nejspíše proto, že jde o konec jednoho cyklu. V každém případě nám začíná nový Věk Vodnáře, který zahájil éru digitálních médií a internetu, a zároveň zřejmě i začátek závěrečného období lidstva v této dimenzi. Tedy nikoli, že mělo rokem 2012 vše náhle skončit. Ostatně, jak se uvádí i v úvodu tohoto dokumentu.

Vodnář uzavírá jeden cyklus věků, který trvá téměř 26 000 let, tj. jeden věk necelých asi 2200 let. Nejpozději tedy do konce věku Vodnáře přestane lidstvo na současné úrovni existovat, odrazí se ode dna a začne se navracet zpět k Bohu. Může to být ale klidně již na počátku této éry, třeba zítra – zkrátka kdykoliv. Vzestup začíná, ale, jak praví jednou moudré přísloví – před úsvitem panují největší temnoty, které se své vlády jen tak nevzdají. Abychom pochopili co vlastně tento vývoj znamená, musíme se podívat do historie.

O tom kdy začal Věk Ryb a Věk Vodnáře se vedou spory a objevují se různá data. Shodují se ale v tom, že věk Ryb začal v období kolem příchodu Krista. V době Berana platil Starý zákon a lidstvo bylo vedeno k tomu, že Bůh

Věk Berana (kdy se beránek stal symbolem obětování – proto také říkáme beránek Boží) začal v době vyvolení židovského národa, který vedl až k narození Krista. V této době bylo lidstvo vedeno k tomu, aby uctívalo jednoho skutečného Boha. A ještě předtím tu byl Věk Býka, tj. téměř 4 a půl tisíce let před Kristem – tento věk zřejmě znamenal dobu, kdy se lidstvo postupně osamostatnilo od vlivu potomků světa před potopou, kteří mu dosud vládli a založili vlastní – tedy již naší civilizaci. Tehdy se klanělo zlatým telatům (býčkům) a všemu, čemu přisoudilo moc, a tedy stále ještě i faraonům, přímým potomkům zaniklé civilizace Atlantidy, kteří však nepatřili k původní pozemské rase člověka a oplývali výjimečnými schopnostmi.

A co bylo ještě předtím – oněch asi pět tisíc let mezi potopou světa – konečným a definitivním zánikem Atlantidy, Lemurie a Hyperborei, kdy vznikl nový svět, nové oceány a kontinenty a mezi počátkem naší civilizace před 6 a půl tisíci lety?

Je to jakési mezidobí mezi zaniklou vyspělou civilizací a naší – mezi pravěkem a starověkem. Tehdy byla Země jen velice řídce osídlená a s nestabilním, narušeným klimatem, jak potomky starého světa (uctívanými jako bohy) kteří se zachránili a přežili na Zemi, tak pravěkými lidmi zakládajícími první starověké kultury, kteří se do jisté míry stávají nositeli odkazu a pokračují v něm. Více na okamziky-vecnosti.avalon24.eu.

Žádná přesná data možná ani nelze určit, protože prostě věky se navzájem překrývají. A stejné je to i s koncem věku Ryb a začátkem věku Vodnáře. Opět se změní chápaní Boha. Každý věk znamenal velký skok ve vědomí lidstva… Z tohoto pohledu se zdá, že dramatické události 20. století, bouřlivý vývoj, předznamenal nástup nové éry lidstva, úplnou změnu jeho vědomí. Ve 21. století máme již nakročeno vzhůru, nové technologie zjednodušily svět, užíváme si dlouhou dobu míru a prosperity, jaká už dlouho nebyla. Ovšem je to jakýsi klid bez bouří. Temnota se jen připravuje na poslední a rozhodující boj.

Pokud jde ale o konec světa, spekulovat o nějakých datech také moc smysl nemá. Bible nám nakonec říká, že o onom dni ve kterém k armagedonu dojde neví nikdo, ani andělé. A také to, že konec světa nastane v době, kdy nic nebude napovídat k tomu, že by k němu mělo dojít, v době, kdy to nikdo nebude očekávat. Ne k datu, které si určíme. Ze znamení doby můžeme jen usuzovat, že čas není daleko. Nakonec když uvážíme, jak se čas zrychluje a co vše se událo během 20. století, kdy se lidstvo dostalo od koní až k internetu, je to až neuvěřitelná proměna. Nikdy dříve neudělalo v tak krátké době tak velký technický pokrok. A jestliže se náš vývoj tak zrychluje, jak rychlý tedy bude ve 21. století?

Znamení doby můžeme pozorovat nakonec i v přírodě – hromadně vymírají živočichové i hmyz, nápadně se otepluje, mění se klima, slunce je stále ostřejší a nebezpečnější, rostou extrémní výkyvy počasí, extrémní sucha střádají povodně… Všichni vidíme, že se něco začíná dít. Nebo je snad pravda to, že se život již stěhuje do 5. dimenze, zatímco člověk půjde až naposledy? Není jasné, do jaké míry za změny klimatu může člověk. Víme, že takových prudkých změn, stejně jako hromadného vymírání živočichů byla naše planeta svědkem v historii mnohokrát – dávno předtím, že se člověk objevil. Vždy to ale znamenalo dramatické změny podmínek života na Zemi.

A to nemluvíme o meteoritech… I když jejich dopad na planety výjimečný, asteroidů bloudí vesmírem mnoho a tu a tam se stalo, že nějaký velký kus narazil i do Země. Za ty miliony let to byly jistě stovky, které výrazně změnily život na Zemi – i když v éře člověka k žádné takové – opravdu velké – katastrofě zatím nedošlo, protože kdyby se tak stalo, drtivá část lidstva by vyhynula, ne-li všichni, podobně jako dinosauři. Ani tady nejde o to, zda se to někdy stane, ale pouze kdy se to opět stane.

Přestože NASA neustále monitoruje vše, co by mohlo ohrozit Zemi, neexistují zatím možnosti, jak takové pohromě předejít. Pokud by bylo těleso objeveno včas, zbývá nám max. 48 hodin na přípravu, než by dopadlo. Je jasné, že žádná příprava není možná, snad jen některé elity by vyhledali úkryt, jinak by se nikdo nic nedověděl. A ani ten by jim dlouho nepomohl. Pokud by někdo přežil, ocitl by se v době kamenné. A i kdyby existovaly možnosti, jak srážce zabránit, není vyloučeno, že těleso bude ukryté a objeví se až těsně před dopadem nebo náhle změní směr. Může se prý dokonce i náhle zhmotnit z 5. do naší dimenze.

Není jasné, jak má být těleso velké, ale zřejmě ne tak, aby ihned způsobilo zánik života, takže kolaps systémů bude následovat postupně, než ukončí současnou civilizaci. Nejprve přestanou fungovat GPS, navigace, internet, elektřina – všechna chytrá zařízení… A tak dále a dále, protože to bude jen začátek. Dále budou následovat přírodní pohromy, zemětřesení, drastické změny klimatu… Co bude následovat později, bude zřejmě horor pro všechny, kdo v té době budou na Zemi. Podle biblických proroctví budou lidé hromadně umírat, nastane hladomor, objeví se nové neznámé nemoci, války, boje o přežití a zemětřesení na mnoha místech Země.

Zajímavý dokument o zpomalování rotace Země:

Zajímavý je ten přesun oceánů, zánik starých a vznik nových kontinentů, když uvážíme, že za dob Atlantidy a Lemurie vypadaly na světě zcela jinak. V době před potopou světa byla souš tam, kde je dnes oceán a naopak, a tam kde je dnes poušť byla úrodná země a naopak. Co se asi stalo, že tak náhle došlo k zániku tehdejší civilizace a změně tvářnosti Země? Tehdy prý platil i jiný kalendář, den byl jinak dlouhý a rok měl jiný počet dní. Nemohlo dojít k nějaké změně rotace, sklonu osy, gravitace, apod.? Zdá se, že i zcela malá změna nastavení může mít dramatický dopad.

Opět je ale třeba připomenout, že proroctví nelze chápat jako vyhrožování nebo strašení. Proroctví jsou ve skutečnosti varování, neboť těmto zážitkům se každý může vyhnout a existuje volba. Znamená to, že k těmto událostem dojde v každém případě, ale člověk se jich nemusí účastnit, pokud nezůstane ve své zatvrzelosti a pýše. Lidem, kterým se zalíbilo dělat své skutky v temnotách, neuvěří v Boha, i kdyby viděli pravdu tváří v tvář, protože se svého jednání nebudou chtít za žádnou cenu vzdát. Tito lidé jsou už nyní odsouzeni a pro ty to bude znamenat konec světa. Naopak pro všechny ostatní se konec může stát naději, protože může zároveň znamenat začátek světa nového.

Duchovní evoluce

Národy, kultury, světy, planety a možná i vesmíry vznikají a zanikají, avšak život je věčný. Pokud se ho lidé sami nevzdají, protože i když je život věčný, nikdo k němu není nucen – je to dar.

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“

To znamená tato tajemná slova z Bible? To že vše je Bůh a pochází od Boha, také my jsme z Boha, máme v sobě Boha a zároveň jsme v Bohu. A že vše co existuje existuje skrze něj a bez jeho vůle neexistuje nic. A protože On je všude a ve všem, nemůže ho nic pohltit, ani temnota, protože ta je ve skutečnosti jen nedostatkem světla, podobně jako zlo je nedostatkem dobra. Neexistuje žádná jeho protiváha.

Duch není závislý na hmotě, ani to není její produkt, i když vědci stále budou hledat a nikdy nenajdou to, co hledají. Jak mozek vytváří vědomí – protože jej nevytváří. Vědomí je duch, který mozek používá jen proto, aby mohl používat tělo. Je to také Duch, ze kterého vše pochází a ke kterému se vše navrací. Vše co existuje je jeho projekce – jakýsi obrovský hologram. Veškerá hmota a energie. Zároveň je tento Duch nositelem tvůrčí inteligence.  Předtím, než vznikla hmota, čas a prostor byl Duch a bude i potom, co všechny světy zaniknou. Žádná prázdná, hloupá nicota a náhoda. Nicota neexistuje, protože „nic“ není schopné existence – vždy je něco z něčeho, nikdy ne něco z ničeho.

Toto Něco je zcela iracionální povahy, ne, že byl nebylo rozumné, ale proto, že není rozumem uchopitelné – je mimo logiku. Tvoří vše ke svému obrazu a tak poznává samo sebe. Je to věčná duchovní evoluce a my jsme její součástí. A navždy budeme – pokud se této tvorby chceme účastnit. Je to jen na nás, zda nabídku s pokorou přijmeme nebo zda si chceme raději vytvářet vlastní zákony a tvořit svět ke svému obrazu, který odporuje Bohu a jeho zákonům. Máme svobodou vůli, takže můžeme jít i proti proudu. I když se tak řítíme do propasti.

Život není racionální a logický, to je my se domníváme, že vše je možné analyzovat a tak ovládnout. Že i Boha je množné vtěsnat do představy. Bez ohledu na to, zda do představy vědecké či náboženské. Záleží jen na tom, jak daleko se nám Bůh sám dá poznat, tj. jak transformuje naše vědomí, abychom došli v našem poznání dále. Je to zcela mimo možnosti vědy a rozumu. Tím, že jsme jako lidstvo ztratili vědomí o Bohu, uzavřeli jsme se v racionalismu a logice. Takto jsme si vytvořili falešný matrix světa, jaký ve skutečnosti vůbec neexistuje. Své rozumové schopnosti jsme rozvinuli na maximum možného, ale ty duchovní zcela zakrněly.

Často se mluví o tom, že Věk Vodnáře přinese transformaci vědomí, ale já myslím, že to není přesné. Lépe by bylo říci, že přinese probuzení ze spánku skrze šokovou terapii. Opravdu to ale záleží jen na nás. Vodnář na lidstvo vylyje svého ducha a jak se s tím vyrovná, to je jiná otázka. Nebude to už žádné lovení ryb, jako doposud, žádné obracení někoho na víru, žádné náboženství a trpělivé vedení člověka. Tentokrát to bude skutečně masová záležitost. Vodnář není ten, kdo by se s věcmi páral. Tedy žádné city a  křesťanská láska jako u Ryb. Vodnář je excentrický, přímočarý, svérázný, ale ví co chce a jak toho dosáhnout. Hodí neplavce do vody a tak ho naučí buď plavat nebo ho utopí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *