Onen svět

Kde je onen svět?

Onen svět je v tobě, ve tvojí duši. To může být těžké si představit, protože jste zvyklí uvažovat prostorově. Pokud si tedy představíš, že onen svět je za hranicemi vesmíru, je to totéž. Je sice tady a v tobě, ale v jiné dimenzi, mimo fyzické světy, tedy od 4D reality výše. Všechny světy existují paralelně v jednom a témže prostoru, nebo lépe řečeno hyperprostoru – včetně vašeho fyzického vesmíru. Tyto světy jsou z jemné hmoty a ne z fyzické, hmatatelné hmoty – to znamená, že jsou pro vás fyzickými smysly nevnímatelné. Zdejší hmota je tak jemná, že sama přijímá vaši představu a myšlenku. Pokud by ale vaše těla byla nyní ze stejně jemné hmoty jako onen svět, byl by pro vás onen svět stejně skutečný, jako tento, kdežto tento fyzický by byl pro vás sice viditelný, ale nemohli byste na něj fyzicky působit.

Také fyzická hmota má různou hustotu – máte věci těžké a tvrdé – jejich hmota má největší hustotu. Voda je pak z hmoty menší hustoty, vzduch ještě menší a elektřina nebo světlo je již z prakticky nehmatatelné hmoty, stále však ještě měřitelné. Jsou však věci, které jsou složené z hmoty ještě menší hustoty, než má elektřina nebo světlo a z této hmoty se skládá duše (astrální tělo) a onen svět. Tyto energie již nemůžete cítit, ba ani měřit nejcitlivějšími přístroji. Vědeckými postupy tedy nelze existenci onoho světa a posmrtného života dokázat ani vyvrátit. Myšlenka je již povahy nehmotné a nemá žádnou hustotu. Je to však tvůrčí síla ducha.

124

Takže hmotu vytváří duch?

Ano. Hustota hmoty je dána rychlostí kmitočtu atomů, nejmenších částeček hmoty. Čím je frekvence kmitočtu pomalejší, tím je hustota hmoty větší, hmota je hmotnější a těžší, až se stane fyzickou – zhmotní se. Urychlovače částic působí právě na tomto principu – hmotu zhmotňují a odhmotňují, dematerializují. Stejně tak působí magie a síla myšlenky, neboť ta hmotu nejen vytváří, ale je schopná ji i formovat. Nechat předmět zmizet a znovu zhmotnit, na to není potřeba žádný trik. Totéž se děje například při průchodu fyzického objektu energetickým kanálem propojujícím fyzický a astrální svět. Pokud byste dokázali svá těla používat na 100%, nebyla by pro vás hmota žádným omezením, i když byste se pohybovali pořád na fyzické úrovni. Je to ve vašich přirozených schopnostech.

Na podobném principu fungovaly za Atlantidy i antihmotové zbraně eliminující hmotné objekty. Je to jako bys rozdrtil na písek sochu z písku a ten písek rozfoukal vítr, jakmile od sebe oddělíš všechna zrnka (atomy). Pak už nestačí snížit frekvenci atomů, aby se objekt zhmotnil, ale bylo by nutné všechny znovu najít a spojit dohromady. Mezitím však už mohou být stavebními kameny jiného objektu. Atomy se navzájem přitahují, slučují a vytváří ionty. Je-li duše složená převážně s kladných iontů, má mužské pohlaví, je-li zápornými ionty, má ženské pohlaví. Duch disponuje silou, která tyto atomy vyzařuje, proto říkáme, že hmota je výtvorem ducha. Duch dále tyto atomy může libovolně seskupovat, tato seskupení formovat a vytvářet tak hmotu. Žádný atom nevznikl sám od sebe, ale z vůle ducha. Takto duch vytváří neviditelné jemnohmotné, i fyzické světy. Fyzický svět není nic jiného, než zhmotnělá myšlenka ducha, zatímco onen svět je tvořen dosud nezhmotnělou a formovatelnou myšlenkou. Mluvit o tom co je zhmotnělé a co ne, je ale opravdu relativní a záleží na úhlu pohledu. Ať se nacházíš na tom či onom světě, více nebo méně zhmotnělém, hmota a věci z ní jsou tu pro tebe stále stejně reálné, protože i tvoje tělo je takové.

Jediné, co paralelní světy od sebe navzájem odlišuje je hustota hmoty a její typ – zda je o původní astrální hmotu (temnou hmotu, antihmotu), která je věčná a nezničitelná, snadno formovatelná, nebo o novou, gravitační (fyzikální) hmotu, která vytváří fyzikální zákony a podléhá jim, je dočasná, podléhající opotřebení. Jinak mezi hmotou a antihmotou není velký rozdíl. Jednoduše řečeno, antihmota je „původní materiál“, ze kterého byla vytvořena hmota, kterou znáte vy a která tvoří váš svět. Světy hmoty a hmotné vesmíry vznikají a zanikají, ale světy antihmoty jsou věčné stejně jako duch a mohou existovat prostě tak dlouho, jak si duch přeje. Nejsou ničím omezeny.

rozdíly mezi fyzikální a astrální hmotou a tělem:

125

Jak se na nás zemřelí dívají?

Většinou jako na zaslepence a ignoranty. Oni už totiž dávno poznali, že to, co víte o světě ve skutečnosti není nic. Pochopili, že realita, kterou pokládáte za jedinou možnou, je jen nepatrný zlomek v oceánu bytí. Jsou si vědomi toho, že většina lidí nevěří, že je někteří pozorují, a i když zemřeli, jsou tu stále, což je samozřejmě velmi mrzí. Na druhou stranu je to nepřekvapuje a mnozí z nich se naopak o váš svět už nezajímají – podobně jako většina lidí na Zemi se nezajímá o to, jestli nějaký onen svět zemřelých existuje a co tam je. Tak hluboká je propast a tak velká je bariera mezi vámi a námi. Pro většinu z nás jste mrtví vy – nikoliv my, i když se pokládáte za živé. Ve skutečnosti jste po smrti nyní a vaše domnělá smrt bude návratem do života. My již víme a uvědomujeme si, že život, který jsme žili na Zemi byl jen krátkou epizodou někde ve vyhnanství, kde jsme měli získat zkušenosti, zatímco nyní jsme tam, kde je náš trvalý domov. Všechny vaše náboženské a vědecké předsudky stejně jako ateismus, materialismus a honbu za požitky vnímáme jako obrovskou hloupost a malichernost, které lidstvo oslepuje, zotročuje a nemá žádný význam, protože skutečná realita je úplně jinde a mimo vaše chápání. Za důležité pokládáte tolik věcí, které jsou ve skutečnosti nicotné a malicherné, zatímco ty opravdu důležité často nevidíte, přehlížíte a ignorujete.

Co je to onen svět?

Člověk není jen fyzické tělo a tento viditelný fyzický svět a vesmír není jediná forma existence, která existuje. Existuje neviditelná podoba člověka a neviditelný svět, které nelze dokázat ani vyvrátit vědeckými postupy. Člověk je nesmrtelný a existuje neustále, tedy před narozením do fyzického těla i po smrti po jeho opuštění. Onen svět, druhý břeh, či svět mezi nebem a zemí, jak se někdy říká, to jsou všechny světy, které nejsou fyzicky hmotné, ale nejsou ani duchovní. Je to svět, odkud člověk přichází, než se narodí a kam také odchází, když umírá. Je to vlastně trvalý a přirozený domov člověka – zatímco v tomto fyzickém světě tráví jen nepatrný zlomek svého času. Existenci onoho neviditelného světa, stejně jako duše, nelze exaktně dokázat vědeckými postupy, protože je nelze vůbec nijak měřit.

Jsou složeny z protoplasmy – hmoty, které je ještě jemnější, než vzduch, světlo nebo elektřina a je mnohem tvárnější (její formu lze měnit pouhou myšlenkou). Nemohou ji proto zachytit ani nejcitlivější přístroje. Říkáme jí astrální hmota a těmto světům astrální, antihmotové nebo také paralelní světy. Pak jsou samozřejmě i světy, které jsou zcela nehmotné, které nejsou složeny z hmoty, antihmoty, ani žádného jiného typu hmoty. Říkáme jim duchovní. Duchovní a astrální světy nemají žádné rozměry, tedy ani prostor, ani čas. Ty jsou zde spíše imaginární veličinou, tj. deformují se na základě naší představy. Časoprostor vytváří pouze hmota našeho typu, jinak též nazývána jako gravitační. Tyto světy gravitační hmoty mohou mít různé rozměry – náš vesmír je trojrozměrný (prostor, čas, pohyb).

Dělí se dále nějak tyto světy z astrální a naší hmoty?

Ano, ale neexistuje mezi nimi žádná pevná hranice. Je to dělení spíše teoretické. Všechny sféry, zóny či dimenze na sebe navazují plynule a plynule jedna přechází do druhé. Světy jak z astrální, tak i gravitační (fyzikální, inkarnační) hmoty mají několik dimenzí (realit). Většinou se dělí na 12, od těch nejvíce hmotných, přes jemnohmotné až po ty nejméně hmotné. Dimenze – tedy skupenství hmoty, její hustota, je dána rychlostí kmitočtu, frekvence jejich částic. Vesmíry ve vyšších realitách jsou zářivé a plné světla, nižší vesmíry vzniklé později následkem pádu některých bytostí jsou černé a tmavé (jako náš). To platí do jisté míry jak pro vaše světy, tak pro světy astrální.

Na jaké úrovni je naše dimenze a ta, kam odcházíme po smrti?

Vaše fyzická dimenze je 3., astrální rovina Země a temné zóny jsou na 4. úrovni, ale v antihmotě. Nutno ovšem říci, že astrální roviny na 4. teprve začínají.

Jaké bytosti obývají onen svět?

Astrální svět je jediný skutečný a neplatí v něm žádné fyzické zákony, zákony času ani prostoru. Viditelný fyzický svět je pouze dočasný – má vznik a zánik a charakterizují ho tři rozměry: čas, prostor a pohyb. Neviditelný svět nemá žádnou takovou charakteristiku, je ale obrazem našich myšlenek a emocí, ze kterých je tvořen – je naším duševním stavem nikoli místem. Když člověk usne anebo zemře a opustí tělo, vstoupí vlastně do své vlastní duše. Proto se říká, že každý si v sobě nosí ráj nebo peklo už za života. Neviditelné světy neobývá jen člověk, ale také dévové, andělé, víly, skřítkové… Jsou to imaginární světy snů, fantazie, pohádek. Světy snů a pohádek. Pohádky nejsou žádným nesmyslem pro děti, ale realitou skutečnější, než fyzický viditelný svět. Věčné a nekonečné. Nikoli však virtuální v pravém slova smyslu, protože vše tu vnímáme a cítíme jako naprosto reálné, konkrétní a hmatatelné stejně jako vy na Zemi.

Co je tedy vlastně realita?

Žádná realita neexistuje, jediná realita je Bůh. Mimo něj neexistuje nic, už proto, že samo nic není schopno existence. Řekl jsem, že to co nazýváte realitou je pouze zhmotnělá myšlenka. Ve skutečnosti je realita váš subjektivní dojem vnímání. Každý totéž vnímá jinak a tímto vnímáním si vytváří svoji osobní realitu, která nemusí být zcela totožná s realitou druhého, i když se oba dívají na stejný objekt nebo řeší stejnou myšlenku. Právě to, že každý vnímá realitu svým vlastním způsobem, je pro vás jedním z příčin nedorozumění. Realita je produkt vaší vlastní fantazie, vašeho myšlení a cítění. Ten je jednak váš vlastní a jednak kolektivní, tedy váš společný.

Takže náš svět je také produktem naší fantazie?

Váš svět je produktem myšlenky Boha reprezentované fantazií nespočtu stvořených bytostí, lidí a andělů. Hmota je produktem myšlenky ducha. Projekt časoprostoru je také pouze myšlenka. U Boha, stejně jako u každé dále jím stvořené bytosti. Každý z vás má tuto schopnost tvoření myšlenkou, i když samozřejmě ne v takové míře jako Bůh. Hmota není nic jiného, než vámi viditelná a hmatatelná myšlenka složená z nejnižších frekvencí částic atomů – proto si ji můžete osahat. Jakmile by se frekvence zvýšila, tato hmota by se pro vás stala neviditelnou, převibrovala by do vyšší dimenze, která už je hodně podobná astrální hmotě, i když je stále ještě fyzikální. Proto se vám může zdát, že vyspělé mimozemské bytosti, které obývají vyšší fyzikální světy jsou téměř tak neomezené, jako světy astrální – což je také pravda.

Mohla by se ale hmota zcela ztratit?

Nic se nemůže zcela ztratit tak, aby to nebylo možné znovu vytvořit. Přemýšlej, může myšlenka zaniknout? Nikoli, myšlenka je věčná. Hmota je viditelná podoba ducha, který je věčný. Vaše hmota podléhá svým vlastním zákonům, které ji omezují, takže není věčná, z hlediska ducha však ano. I když se hmotný objekt rozpadne a zanikne, v astrální formě existuje stále a je možné jej kdykoli restaurovat i fyzicky – ba dokonce i v původní formě, když byl ještě nový, neporušený. V astrálním světě existuje velmi dlouho, či alespoň tak dlouho, dokud je mu věnována pozornost. Bůh má skutečně neomezené možnosti, jemu stačí si pomyslet a vzpomenout. A přece to nejsou žádné kouzla a čáry, ale normální věc. Sama myšlenka může mít nekonečně mnoho forem, které se mohou libovolně měnit, podle vůle jejího nositele.

Jaký je rozdíl mezi astrálními úrovněmi na Onom světě a na planetách?

Prakticky je to totéž, ale pouze fyzikální hmota vytváří časoprostor. Naproti tomu antihmota je původní (astrální, negravitační) typ hmoty, který nevytváří žádné rozměry, je mimo časoprostor a jakékoliv jiné rozměry. Nevytváří ani žádné reality, protože je realitou sama o sobě. Všechny „inkarnační světy“ mají gravitační centra na úrovni hmotných těles – hvězd a planet, ale v každé z nich jsou fyzikální parametry jinak zakřiveny a mají rozdílné veličiny. Vedle vám známé hmoty ale existují i zcela jiné typy, které vytváří jiné vesmíry a zcela jiné rozměry. Žijí v nich bytosti, které jsou zcela nekompatibilní s bytostmi v našem časoprostorovém vesmíru.

Fyzikální hmota je vytvořena vyššími bytostmi z částic antihmoty, je jakýmsi jejím duplikátem v odlišné matrici se zcela specifickými vlastnostmi. Z antihmoty je složen tzv. astrální (Onen svět), kde neplatí gravitační ani žádné jiné fyzikální zákony. Antihmotové světy jsou tedy všude, jsou to tedy i oblasti mezi těmito gravitačními centry, ke kterým jsou padlé duše přitahovány. Antihmota není světem, kam by se duchové inkarnovaly, je to čistě svět myšlenek, představ a fantazie, duchů, démonů a fantomů. Pouze ty tu vytváří vaší realitu, kterými si ji určujete. Temné myšlenky a pocity jsou plné nízkých vibrací a přitahují vás nejen do nižších a temných astrálních světů, ale také do hmoty nižších realit. Duchovně vyspělé bytostí nejsou k takovým světům přitahováni a nemají potřebu se v nich inkarnovat. Mohou se však ještě chtít inkarnovat ve vyšších realitách od 5D výše.

Onen svět je svět kam odchází zesnulí je mimo jakýkoliv časoprostor, neboť ten v nějaké podobě existuje pouze v realitách hmoty – ve svých gravitačních centrech. Rychlost jeho plynutí je zde dána frekvencí hmoty – čím vyšší realita, tím rychlejší čas, takže zatímco v 5D realitě uplyne třeba den, ve 3D je to měsíc a ve světě antihmoty, jak odchází zemřelí, to není žádný časový úsek. Protože hmotné i jemnohmotné světy jsou podřízeny zákonům časoprostoru, jsou i prostorově ohraničeny. Za hranicemi vesmíru, nebo-li gravitačně zakřiveného časoprostoru jsou právě antihmotový vesmír. Pouze antihmota nemá žádné hranice.

Hmotné vesmíry měly svůj vznik (který nazýváte „velkým třeskem“) a budou mít i svůj zánik. Jejich trvání ovšem není podřízeno jen těmto zákonům, ale je řízen i vyššími bytostmi, které stvořily hmotné vesmíry, jejichž účelem je umožnit návrat padlým bytostem zpět do původních duchovních světů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že trvání fyzické 3D reality a později také 4D reality bude ukončeno, protože již splnily svůj účel a všechny bytosti, které dosáhly požadovaného stupně vývoje vědomí, budou transformováni do 5D reality. Pokud některé z nich zůstanou nyní ve 3D realitě a později ještě ve 4D jako reptilní bytosti, zaniknou spolu s těmito světy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *