Nepřišel jsem, abych soudil svět

V poslední době stále častěji vídávám v duchu postavu Ježíše, jak ke mně mluví. Zdůrazňuje především to, že volá všechny, zejména ty, kteří cítí, že mají na svědomí nejvíce vin a špatných věcích, kterých se dopustili vůči sobě i druhým.

Věřícím pak říká toto – nikdo, kdo opravdu věří, si nesmí svojí víru nechávat pro své soukromé potřeby. Nesmí se s ní uzavírat v kostelích, ani kdekoliv jinde. Nesmí se s ní uzavírat ani ve svém srdci a to, co mu bylo dáno, si nechávat sám pro sebe. Říká, že všichni jsme děti jednoho Boha, bez rozdílu vyznání a smyšlení. A také bez rozdílu množství vin. Že nepřišel pro dokonalé, ale kvůli nedokonalým. A že tak, jako je on prodlouženou rukou Boha, tak my jsme jeho prodlouženou rukou a že se spoléhá na každého, kdo slyší jeho hlas.

Současně zdůrazňuje, že nepřišel svět soudit, že to není jeho věc, ale že přišel proto, aby lidstvo shromáždil a přivedl k sobě. Každý, kdo se uzavírá se svojí pravdou nebo ji naopak vnucuje jiným násilím, proviňuje se. To není vůle Boha. Varuje všechny, že jeho vůle bude opět zneužita a místo Boha bude uctívána nová náhražka, která má lidi spojit pod novou falešnou, zdánlivě bohulibou vlajkou.

Když jsem se nad tím zamyslel, hned se mi vybavil tyto citáty z Evangelia. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi, ale přesto neučí člověka modlit se k sobě, ale k Otci. Přestože říká, že kdo vidí jeho, vidí Otce, dodává, že jedině Otec má pravomoc soudit. respektive ne Otec, ale jeho Slovo, které je zákon a život.

Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?…

Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec…

Ježíš hlasitě zvolal: „Kdo věří ve mne, ne ve mne věří, ale v toho, který mě poslal. A kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal.

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.
Kdo slyší má slova a nezachovává je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil.

Kdo mě odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by jej soudil: Slovo, které jsem mluvil, to jej bude soudit v poslední den. Neboť jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co tedy mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec.“

Zbraně Satana jsou všeobecně známé. Kromě pudů působí hlavně na intelekt. Snaží se vnášet zmatek a vždy argumentovat tak, aby přesvědčil člověka o opaku a svedl ho z cesty.  Vnutit mu představu, že pravda je nějaká správná myšlenka nebo názor. Výsledkem je to, že jednotu lidí rozbije tak, že každý se uzavře ve své vlastní pravdě. Tomuto triku lze ale ve skutečnosti čelit velmi jednoduše, pokud si uvědomíme, že pravda není to či ono, ale ON. Pravda není mentální povahy a myšlenkového charakteru. Názory se mohou měnit, ba dokonce i vyznání se může měnit. I naše realita se může měnit, jak osobní, tak vnější.

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

Pravda je zcela nezávislá na člověku a na to, co si o ní myslíme, jak si ji představujeme a jako na ní máme názor. Pravdu nelze obsáhnout intelektem a přiblížit se k ní myšlenkovou činností. Pravda přichází shůry, jako dar. Stejně tak jednota. Pamatujme jsme  my a kdo je náš Otec. Otec je láska a my jsme jeho děti – to je celé tajemství. Stejně tak Evangelium a Boží slovo nelze pochopit intelektem, ale pouze srdcem.

Víru nelze získat – nelze se k ní dopracovat myšlenkovou činností. I skutečná víra je pouze dar pro toho, kdo o něj opravdu stojí. Podobně ani Boha nelze pochopit rozumem. Víra není ani myšlenkový názor, že Bůh existuje – je to vnitřní zkušenost ničím nevynucované jednoty bratrství a vědomí toho, odkud přichází a kdo ji vytváří. Bez ohledu na naší nedokonalost. Tu není problém časem překonat, pokud máme tuto víru a trochu dobré vůle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *