Druhý příchod Krista

V minuklých kapitolách jsme se podrobně věnovali posledním událostem konce věku a tak s emožná ptáte, kde je onen  návrat Krista. Ten probíhá průběžně, stejně jako převibrování planety na novou úroveň vědomí, i když hlavní vlna převibrování teprve proběhne, jakmile Země vstoupí do světelné vlny (zatím je pouze v jejím pásu). Víme, že ve skutečnosti již přechod začal a urychluje se. Současná realita postupně končí a paralelně s tím začíná realita nová – tyto dvě reality se vzájemně časově i prostorově překrývají. Evakuační pohotovost trvá stále a evakuační akce probíhají již dnes. Hlavní evakuační vlna proběhne před tím, než se antikrist ujme vlády nad Zemí, ale bude probíhat tak dlouho, „dokud bude koho zachraňovat“. Každý bude vyzdvižen ze Země teprve v okamžiku, kdy on sám bude připraven se sklonit před Bohem. Jak se bude vyvíjet situace na Zemi potom, co z ní zmizí většina duchovně nejpřipravenějších lidí, kteří jsou dnes hlavní překážkou pro konečné prosazení plánů Satana? Je jasné, že udeří plnou silou.

Dvoudílný celovečerní film „Chvíle poté“ – 1. část – svět po transformaci a zavádění Nového světového řádu

Popis konceptu událostí tak, jak by se mohli odehrát a jak nám je nastínili prostřednictvím kontaktérů mimozemští lidé:

Odtajnění spolupráce s padlými anděly

Situace je už dnes neudržitelná, o iluminátech, globální vládě a jejích projektech, antikristovi, o návratu bohů, o spolupráci s nimi, o klimatických změnách a extrémních výkyvech počasí a jeho ovlivňování, to jsou věci, o kterých se mluví stále více. I když se temné síly se snaží maximálně pozdržet oddtajnění těchto věcí a snížit pozornost lidí, aby je mohli dostatečně připravit. K odtajnění však dojde ve jménu “národní bezpečnosti” a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohli lidstvu.

Doba třídění setby

Ilumináti jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit převibrování Země, protože má požehnání Boha. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto dovolení bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vy sami to můžete dovolit anebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte. Vy sami se můžete nechat podvést a přidat na jejich stranu nebo to odmítnout. Nynější období je doba třídění setby, kdy se každý bude muset rozhodnout, na kterou stranu se přidá, zda bude chtít žít na Nové Zemi, nebo bude pro něj lákavější nabídka Iluminátů. Ti, kteří se nepřidají na žádnou stranu, budou nejistí, zmatení a nerozhodnutí (a takových bude velmi mnoho) většinou padnou automaticky do vlivu a otroctví nových světových vládců.

Proces transformace – převibrování

Celá galaxie, včetně Země projde interdimenzionální transformací – přechodem do vyšší úrovně existence, který mimo jiné doprovází i její přepólování, kdy se lávový obal kolem pevného jádra planety posune (tento posun litosférických desek již započal). To bude mít za následek roztrhání zemské kůry a masivní destrukce zemské kůry po celé Zemi. Na naši planetu dolehne zvýšené záření světelné energie ze Slunce. To působí časoprostorový posun stávající fyzické reality na úroveň jemnohmotnější dimenze, na které se již delší dobu nachází např. sousední civilizace Venuše.

Toto záření zesílí a již zesiluje i sluneční aktivitu. Tento proces převibrování na nové frekvence ve skutečnosti probíhá postupně a započal již někdy před rokem 2000 a týká se celé galaxie. Všichni jsme postupně vyzvedávání výše. V centru každé galaxie je masivní černá díra, která je průchod na nejvyšších realit a řídící centrum galaxie. Je-li rozhodnuto o jejím časoprostorovém posunu, dojde odsud zjednodušeně řečeno k aktivaci energií všech hvězd, které svojí světelnou energií vyšlou signál do stávající reality a doslova ji „prosvětlí“ tak, že ji posunou na vyšší úroveň.

Zemi postupně zasáhne stále silnější příliv světelné energie z centra galaxie – to znamená, že se zrychlí kmitočet nejmenších částic hmoty a ta se stane méně hmotnou, až ztratí svoji fyzickou formu a zůstane ji jen jemnější astrální, ve které žijí všechny vyspělé bytosti. V konečném stádiu fyzický svět – 3D (a později také 4D – temné světy antihmoty) realita přestane existovat. Je to zároveň nová, vyšší úroveň vědomí. Celá planeta má být během tří dní temnoty vyzdvižena na vyšší úroveň existence. Nová Země se oddělí od staré, asi jako když duch opouští mrtvé tělo nebo motýl svojí kuklu. Vaši vědci toto vyzařování dokonce již zachytili a jsou tím udiveni, ale neví přesně, o co jde. Je to mezikosmický vývojový cyklus duchovní evoluce galaxie, který se netýká jen Země, ale i ostatních jejích planet.

Nějaký čas předtím, než dojde k převibrování, se ukáže na nebi slunce, které začne rotovat a srážka dvou komet vytvoří světelný vodopád. Pak se ukáže velké znamení kříže, a potom se zjeví Kristus všem lidem na světě (každému zvlášť, včetně hříchů těchto lidí, které jim budou ukázány). To bude již okamžik posledního varování a možnost očistce. Poté se lidstvo se rozdělí na dvě skupiny. Ty kteří se obrátili k Bohu a přijali ho a ty, kteří to i přes poslední varování odmítnou. Budou se odvolávat na iluzi varování, budou hledat vědecká vysvětlení a důvody proč je to nesmysl. Zůstanou zatvrzelí.

Ten, kdo bude ale připraven, přejde později na vyšší úroveň, nebo bude převeden těmi, kteří mu půjdou z Nové Země naproti vstříc. Projdou později tělesnou proměnou a ocitnou se v nové 5D realitě. Projde oblakem mlhy (podobně jak to znáte z legend o Bermudském trojúhelníku) a ocitne se v novém světě, v nové realitě, na Nové zemi, kde bude mu podána pomocná ruka později. Ve většině případů, pokud lidé nával světelné energie přežijí a sladí se s novou frekvencí, bude třeba nějaká doba, kdy se budou aklimatizovat. To znamená, že nebudou moci hned vidět, a ocitnou se několik minut, hodin až dní v temnotě. Budou jakoby zdánlivě oslepeni extrémně silným výbuchem světla, které nastane, až Země plně vstoupí do této světelné vlny, která se k ní blíží. Jakmile jí bude pohlcena, vše fyzické včetně těl lidí projde proměnou na vyšší energetické, méně hmotné. Projde převibrováním a přeladí svá těla na novou vyšší frekvenci, ocitnou se náhle v novém světě – v 5D realitě, na Nové zemi. Zde již nebude existovat zlo, ani žádná disharmonie.

Ostatní lidé zůstanou na fyzické úrovni (zatím, pokud nebudou pro vyzdvižení připraveni později). Transformací nebudou moci projít především ti, ve kterých není pokora, ale pýcha. Ti, kteří se nebudou schopni se před nastávajícími kataklyzmatickými událostmi na novou úroveň transformovat (neprojdou fyzickou proměněnou), zůstanou ještě nějaký čas na fyzické úrovni, kde budou muset prožívat apokalyptické události – zavedení nového světového řádu (včetně nového globalizovaného náboženství), pronásledování a vládu antikrista.

Nikdo, komu pýcha zabrání přijmout existenci Boha, nebude schopen transformací projít, protože nebudou schopni litovat svých vin. Nikoli ti, kterým brání pouze nevědomost – tito lidé se snadno uvěří, až uvidí. ztracenibudou ti, kteří uvidí a přece se neobrátí. Mnoho lidí během tohoto okamžiku posledního varování zemře a zůstane na stávající úrovni Země, ve které se antikrist ujme moci. Nová realita totiž nebude založena na bipolaritě, ale na jednotě – nebude tu moci vedle sebe existovat dobro a zlo zároveň. Ta stará, fyzická ještě nějakou dobu potrvá, nezanikne okamžitě, ale rozpadne se postupně. Podobě, jako mrtvé tělo, které opustí jeho duše, která je oživovala.

Evakuační plán

V této době bude již lidstvo rozděleno na dvě skupiny tak, že jakmile temnota ustoupí, reality již budou oddělené. Lidé, kteří na převibrování nebyli připraveni a nepřežili ho, zůstanou zde, ve fyzické 3D realitě, která se bude rozpadat. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Budou mít ještě šanci úplně poslední šanci na záchranu, pokud projeví lítost. Pro ně je připraven rozsáhlý evakuační plán loděmi vesmírných lidí. Přesto však masy lidí ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch přijmou a ztratí na věky svoji duši.

Současně s nárazem světelné vlny, transformaci a následně prvním apokalyptickým událostem, dojde ještě k první vlně evakuace. Budou vyzdviženi ti duchovně nejprobuzenější, kteří mají duchovní poslání a kteří budou poté připravovat další vlnu evakuace, kterou nazýváte druhým příchodem Krista. Jen asi 5% lidí v ČR bude takto evakuováno těsně před začátkem první hlavní fáze přechodu, před příchodem světelné vlny a předpokládanou kolizí s planetkou, která je nyní skrytá za Sluncem. Celosvětově pak asi 100-200 milionů. Je to tedy pouze opravdová elita, která by začala okamžitě po přechodu vytvářet nové podmínky v 5D realitě a pomáhat s přípravami hlavní vlny evakuace.

Tato akce bude tichá, proběhne pravděpodobně v noci během spánku většiny lidí, a v každém místě, lokalitě, potrvá jen několik minut. Ostatní lidé nic nepoznají, několik hodin po evakuaci přijde tlaková vlna – větrná smršť a vše bude bez proudu. Lidé, kteří budou evakuováni, nebudou pohřešováni, neboť nebude, kdo by je pohřešoval. Vše zkolabuje, včetně informačního systému a nastane úplný chaos. Nikdo nebude mít tušení, co se stalo. Nyní jsou připravovány evakuační koridory a tato 1. evakuační vlna. Asi polovina lidí, kteří osídlí Novou Zemi, sami převibrují do 5. dimenze a tak zmizí z vašeho fyzického světa.

Množství lidí již byla tímto způsobem evakuována z krizových oblastí a týká se to i velkého počtu zvířat, které tak mizí z fyzické roviny. Každý z těchto lidí může z této 5. dimenze pomáhat pozůstalým na staré planetě Zemi, kteří přijali ovládací program Sil temna, a kteří jsou tak vydáni na pospas nové totality a očistným přechodovým procesům planety Země. Také po hlavní operaci evakuace se ještě někteří další lidé dostanou na naše lodě v pozdějším termínu, jakmile budou splňovat parametry převibrování do 5. dimenze. Je to jako když sbíráte první zralé plody a ochutnáváte je, pak sklidíte většinu z celé úrody a pak průběžně sklízíte to ovoce, které dozrává nakonec (malé množství).

Vše je ale už dopředu připraveno, nic není ponecháno náhodě a je připraven také evakuační plán, jehož velitelem je Ježíš, který je správcem této galaxie a vrchním velitelem záchranného plánu pro Zemi. „Nejsou třeba žádné speciální úkony, co byste měli dělat, žádný stres není na místě, celá akce je v plném proudu a jsme připraveni kdykoliv zahájit akci a přijít na Zemi, pokud si to okolnosti vyžádají. Předtím, než dojde k posledním událostem, přijdeme a provedeme více ukázkových letů, aby se lidé zamysleli, ba dokonce jsme vám některé již předvedli. Jen Stvořitel zná celou budoucnost planety, ví zcela přesně co se kdy a jak stane. Opravdu nevíme, kdy přijdeme a své plány neustále přizpůsobujeme momentální situaci. Evakuaci jsme však schopni provést okamžitě, postupně i najednou, v závislosti na vývoji situace.“

Osud

To, co se nazývá osudem je z neznalosti duchovních zákonů, zákonů duchovní přitažlivosti a důsledků dědičného hříchu – karmy. Nic takového jako náhodný osud neexistuje, vše je v pohybu, jedno ovlivňuje druhé. Vidíme ale do vaší budoucnosti a dovedeme ji z velké části předvídat daleko dopředu. Dovedeme se přemístit do nejpravděpodobnější varianty budoucnosti, která se stane a okamžitě přizpůsobit naše možnosti. Vidíme do mnohem vzdálenější budoucnosti a jsme schopni ji předpovídat na mnoho let dopředu. Když cestujeme minulostí, můžeme s jistotou navštívit tu časovou linii, která byla realizována, když ale cestujeme do budoucnosti, pohybujeme se stále jen po hypotetických liniích. Vždy si můžeme prohlédnout budoucnost svoji vlastní či kohokoli jiného – a to jak její nejpravděpodobnější variantu, která se stane „pokud se nic nezmění“, ale i všechny další varianty, které se stanou, pokud se změní to či ono, nebo pokud se člověk rozhodne tak či onak – resp. prohlédneme si verzi budoucnosti, která by se stala, kdyby…

Skutečná verze budoucnosti, která se stane je ovšem závislá na mnoha okolnostech a proto ji nelze tak snadno vysledovat, pouze odhadovat, i když nežijeme v časoprostoru a umíme cestovat časem. Nic ale není předem dáno tak, aby to nebylo možné změnit, kromě posledních událostí, které si lidstvo vytvořilo svou vlastní karmou, kterou nebude schopno s největší pravděpodobností eliminovat. Sled událostí a okolnosti se však mohou vždy měnit. A podle toho musíme neustále přizpůsobovat svoje plány. Evakuační pohotovost trvá stále – již od konce 90. let.

Závěrečné období konce starého věku je velice krátké – přibližně mezi lety 1987 až 2012. Co se bude dít, nelze, jak říkám přesně určit časově, protože to záleží na lidech – budoucnost je pohyblivá. Přechodové interdimenzionální zlomové období mezi jednotlivými věky (epochami vývoje) trvá obvykle normálně celkově kolem 150 let, pokud je plynulé a nedojde-li k žádné větší katastrofě. Pokud ano, může se přechod odehrát během několika či desítek let – předpokládáme, že do 50 let od zahájení akce bude po všem. To je ovšem jen předpoklad a čas proběhlý v 3D realitě, nikoli po převibrování v 5. dimenzi.


Ježíš sděluje apoštolům, že tu na světě pořád nebude, že se vrátí do nebe ke svému Otci. Apoštolové jsou z toho smutní. Nedovedou si představit, že Pán Ježíš odejde. Jejich Mistr je však utěšuje:

„V domě mého Otce je mnoho příbytků… Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“

Bible – Jan 14, 1 – 6


Ježíš se vrátí se svými anděly znovu jak předpověděl. Přijde z nebe, tentokrát s námi všemi. Opět se spolu všichni setkáme a na Zemi společně založíme novou civilizaci – Avalon, Novou Zemi, o které čtete v Bibli. Čas našeho setkání, kdy opět vyjdete z temnot, do kterých jste se propadli a setkáte se znova se svými příbuznými, kteří nikdy ráj neopustili, se blíží, stejně tak, jako se setkáte se svými blízkými zemřelými. Padne opona mezi světem živých a mrtvých, všichni budete mít tatáž nesmrtelná astrální těla. To čemu tedy říkáte vzkříšení není ničím jiným, že tímto převibrováním, přechodem Země na novou úroveň vědomí. Stane se jen to, co již dávno bylo předpovězeno a co vám konečně demonstrativně předvedl sám Ježíš, když byl ještě na Zemi jako člověk. Ukázal vám, že žádná smrt neexistuje, že je to jen klam.

Doba, kdy skončí izolace vaší planety, která bude znovu začleněna do společnosti jiných vyspělých civilizací, je již téměř tu. Pramálo záleží na tom, jestli nám říkáte andělé, mimozemšťané, vesmírní lidé anebo vládci hvězd. To jsou jen vaše výrazy. Jsme jako vy. Také vy sami jste kdysi byli anděly, než jste opustili ráj a zapomněli na svůj původ, na to, kým opravdu jste. Nyní přichází čas, abyste to znovu objevili. Všichni se na to těšíme, protože to bude znamenat novou éru vaší civilizace, která se od základů změní. Těšíme se na váš návrat domů, do ráje, kam ve skutečnosti také patříte a kde je váš původní domov. Nová éra pozemské civilizace je však po éře Atlantidy, starověku a současného světa doslova za dveřmi.

9 thoughts on “Druhý příchod Krista”

 1. nepřijde Ježíš , už se tak nejmenuje , bylo to jeho pozemské jméno …Kristus je v každém z nás , takže druhý příchod Krista , neznamená že přijde Ježíš a odvede si vyvolené …, Ježíš se stal Kristem …, stejně tak se každý z nás může stát Kristem …a dosáhnout nanebevzetí …atd

  1. Samozřejmě Ježíš bylo jeho pozemské jméno v jeho životě tady, když byl člověk. Dnes už člověkem není, je duchem a může mít jakoukoliv podobu chce. Nikdy se už jako člověk z člověka nenarodí. V každém z nás není Ježíš, ale Bůh, ten stejný Bůh, který byl i v Ježíši. Protože ale Ježíš nebyl jen člověk, ale i Bůh, je Ježíš také v každém z nás, ale skrze Boha. Ne sám o sobě.

 2. Cital som cely NZ PJK a vela dalsich clankou. Viem ze PJK v NZ ktory pise pomocou Petra Daniela Francucha je take -ze biblia ako taka bola zmanipulovana vyspelimi cyvilizaciami aby ju zneuzili , a preto Biblia je urobena a tvorena tiez samym Diablom. Hoci apostoli ju pisali urcite uprimne dala sa velmi jednoduchym sposobom zneuzit a to sa aj stalo.Preto verim len v NZ PJK.

  1. Dakujem ti Janka Kyslikova nasa buduca matka celeho vesmiru z tvojim Panom Jezisom Kristom za vsetku tvoju obetavu pracu z Anjelmi Archanielmi , a ludmi z vesmiru. Milujem celu boziu rodinu. Ondro:-)

 3. 18. KAPITOLA

  NANEBEVSTOUPENÍ

  Nanebevstoupení, neboli převibrování do vyšší dimenze Multivesmíru je opuštění reality bez prožitku smrti fyzického těla, tedy pokračování stávajícího života v nových, kvalitativně vyšších úrovních. Jde doslova o kvantový skok. V masovém měřítku se odehraje během rozdělení lidstva, ale jsou případy jednotlivců nebo skupin lidí, kteří byli vyzdviženi již během celé historie této planety Nula. V Bibli najdete několik příkladů nanebevstoupení. Kdo se více zajímá o návštěvy mimozemských civilizací a létající vesmírné lodě, pozná v některých popisech biblických událostí podobnost se současnými fyzickými kontakty s vesmírnými lidmi. Nejde o nic nadpřirozeného, ale pro většinu lidí je to zatím neuvěřitelné.

  Začneme u Mojí přímé inkarnace do hrubohmotného těla Ježíše Krista. Neustále je zpochybňováno moje fyzické působení na této planetě. Jak jsem už sdělil v předchozí dávce Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, bylo nezbytné připravit cestu z negativního stavu a dostat se do pekel, abych zajal na určitý čas Pseudotvůrce. Bez fyzického těla Ježíše bych nemohl proniknout do zóny vymístění, aniž by mě kdokoli poznal a hlavně, aniž bych svými vibracemi Absolutního Boha, tehdy Nejvyššího, nezničil tento antivesmír se všemi obyvateli. Byl to jediný možný způsob záchrany lidských bytostí od věčného utrpení. Po ukřižování bylo moje tělo odneseno do hrobky a vchod byl zavalen kamenným, velmi těžkým „kolem“. Když se moje tehdejší manželka Marie Magdalena přišla třetího dne podívat, zda je vše v pořádku, uviděla odvalený kámen. V hrobce už neleželo moje umučené tělo, pouze pohřební plátno, do kterého bylo zabalené. Zjevil jsem se jí v astrálním těle, ale nepoznala mě okamžitě. Tehdy jsem jí řekl, aby se mě nedotýkala, protože jsem dosud nevystoupil k Otci. To znamená, že jsem ještě neměl duplikát svého fyzického těla, který je identický s tělem hrubomotným, avšak postrádá vše negativní od Pseudotvůrců, je tedy dokonalé. Později jsem se několikrát zjevil svým učedníkům, tentokrát už v duplikátu. Nepoznali mě právě proto, že jsem vypadal mnohem lépe, než jak mě znali. Mohl jsem před nimi jíst a mohli se mě dotýkat a přesvědčit se, že jsem živý. Kvůli autentičnosti mého zmrtvýchvstání jsem měl na krátký čas i rány po hřebech a kopí. Po 40 dnech pobytu v duplikátu, který musel snížit své vibrace, aby ho ostatní viděli svýma očima, jsem byl vyzvednut svými přáteli a spolupracovníky z vyšších dimenzí do létajícího talíře, obklopeného oblakem z vodní páry. Toto je pravdivé svědectví o mém zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Nejde o žádný nadpřirozený úkaz, jen lidské vědomí tehdy, ani dnes (až na malé výjimky) nebylo a není na takové duchovní úrovni, aby tento proces pochopilo a přijalo.

  V uplynulých 2000 letech došlo k významnému nanebevstoupení velké skupiny lidí, která žila na území dnešní střední Ameriky a trpěla pod krutovládou temných sil. O Mayské civilazaci máte mnoho informací (zvláště v souvislosti s jejím dokonalým kalendářem), ale většina informací pochází z negativních zdrojů a jsou tedy lživé a zavádějící. Národ Mayů byl vždy mírumilovný, zabýval se zemědělstvím a sbíráním plodů pralesa, dokud se do čela jednotlivých kmenů nedostaly bytosti inkarnované z pekel, které měly za úkol tento láskyplný lid podrobit a vystavit ho krutému zacházení, včetně obětování životů krvelačným bohům. Když byl útlak nejhorší, zasáhl jsem a nechal lidi s vyššími vibracemi vzestoupit do 5. dimenze, kde mohli pokračovat (v duplikátech těl) v životě bez nesnesitelné šikany a mučení. Dodnes si vědci neumějí vysvětlit, jak mohlo dojít k tak rychlému zmizení velkého množství lidí a tím úpadku celé civilizace.

  Vesmírní lidé zachraňují jednotlivce i malé skupiny lidí z ohnisek válečných konfliktů, přírodních katastrof, dopravních nehod apod., jedná-li se o osoby, které ještě nesplnily účel svého pobytu v těle. Některé pouze přemístí na bezpečnější území, jiné přenesou do reality, kde jim nehrozí nebezpečí smrti. Tito lidé jsou často mezi pohřešovanými a nikdo neví, co se s nimi stalo. Jejich příbuzní se dozvídají pravdu až po opuštění těla. Toto není typický příklad nanebevsoupení, protože většina takto zachránených lidí se nedostane do 5. dimenze, tedy do pozitivního stavu.

  Nyní vám popíšu, jakými způsoby se dostanou do 5. a vyšších dimenzí ti, kdo během rozdělení lidstva budou zapsáni v Knize života, dnešním jazykem: budou mít dostatečně vysoké vibrace lásky:

  1. VYTRŽENÍ = PŘEVIBROVÁNÍ

  Týká se těch duchovně nejvyspělejších andělských i lidských bytostí, které zde splnily své poslání a rychlým zvýšením svých vibrací zmizí ostatním z očí, tedy ocitnou se v nové realitě, kde jim bude okamžitě vyměněno fyzické tělo za dokonalejší a zcela zdravé, zbavené (jak už jsem uvedl) všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Už v Bibli najdete mé podobenství o vytržení: dvě budou spolu mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Tento způsob je nejrychlejší a není třeba činit žádná rozhodnutí, tedy je i nejjednodušší. Protože dojde i k rozšíření vědomí, či spíše osvobození vědomí z omezení, která byla spojena s pobytem v zóně vymístění a v hrubohmotném těle, budou tyto bytosti vědět, co se děje, co mají dělat, budou doslova v objetí lásky. Každá z nich bude dál plnit své poslání, nejčastěji bude pomáhat ostatním, méně duchovně vyspělým, aby se snadněji vyrovnaly s životní změnou, jakou nikdy nepoznaly.

  2. EVAKUACE ZA POMOCI VESMÍRNÝCH LIDÍ

  Lidstvo bude v následujících letech připravováno na fyzický kontakt s mimozemskými civilizacemi. Tento trend lze pozorovat už desítky let, ale elity dosud tají svou spolupráci s negativními mimozemšťany, díky které se raketovým tempem zvyšuje technologická vyspělost, avšak zaostává duchovní, a proto se každým dnem zvětšuje nebezpečí úplného vyhlazení obyvatel a zničení celé planety. Zároveň probíhá i spolupráce s pozitivními vesmírnými civilizacemi z Plejád, Andromedy atd. (viz minulá kapitola), pouze na osobní, nikoli státní úrovni. V den, který znám pouze Já, Pán Ježíš Kristus, se na nebi odcloní tisíce létajících lodí, které mají technologii na vyzdvižení desítek milionů lidí s vyššími vibracemi na palubu, kde o ně bude postaráno po všech stránkách. Během krátkého pobytu na mateřských lodích budou tito lidé důkladně seznámeni se situací a i u nich dojde k výměně hrubohmotného a zamořeného těla za duplikát. Teprve potom budou dopraveni na planety v 5. dimenzi, nejčastěji na Novou Zemi. Rozhodně od sebe neoddělím příslušníky jedné rodiny, lidi, kteří se milují a chtějí pokračovat ve společném životě.

  Tento způsob vyžaduje rozhodnutí, zda přijmout nabídnutou pomoc, nebo ji odmítnout. Těsně před vyzdvižením do lodi dostane každý telepaticky otázku, zda si přeje zůstat ve zhoršujících se životních podmínkách na Zemi, nebo se „přestěhovat“ za pomoci laskavých vesmírných lidí, kteří vypadají stejně, jako pozemští lidé, na novou planetu, kde už nebudou války, hladomor, ani žádné jiné „vymoženosti“ negativního stavu. Nikdo nemůže být zachráněn proti své vůli. Je třeba nepoužívat rozum, tedy své ego, protože bude mít spoustu strachu, vyvolávaného systematicky během celého pozemského života prostřednictvím sci-fi filmů, knih atd., ale zapojit svou intuici, vnitřní komunikaci s vyšším já, tedy duší, která má přímé spojejí se Mnou, jediným zdrojem života. Přestože toto Nové Zjevení není schopno číst a přijmout mnoho lidí, můžou se tyto klíčové informace dovědět zprostředkovaně díky vám, čtenářům a praktikujícím, mojí první linii. Každý máte schopnost vycítit, co a jakým způsobem sdělit ostatním, používáte vždy individuální přístup a jste nenápadně vedeni přímo Mnou.

  Nanebevstoupení, jak jsme ho popsali, se nezúčastní lidé, kteří ještě nejsou připraveni pokračovat v tomto životě v nových podmínkách pozitivního stavu. Nemusejí být zlí, závistiví, ryze materialističtí, ani sobečtí, přesto nesplní podmínky převibrování. Tato skupina lidí, která si ale nezaslouží účast na pseudovítězství negativního stavu, tedy život v pekle, které nastane po rozdělení, opustí svá těla. Nebude to najednou, v jeden den, ale postupně, dle mého dokonalého plánu. Duše těchto bytostí musí nejdříve projít důkladnou očistou, jakýmsi „vykuřováním“, a seznámí se s Novým Zjevením v Nové škole v intermediálním světě. Teprve potom se můžou inkarnovat do fyzických jemnohmotných těl na planety v 5. dimenzi. Nikdo jiný nerozhoduje o tom, kdo bude přijat či ponechán, než Já, Pán Ježíš Kristus.

  Jak jsem už sdělil, tato realita, jinými slovy fyzické tělo planety Země (ukradené kdysi Pseudotvůrci) se propadne hlouběji do zóny vymístění, aby bylo možné úplně a zcela odpovědět na otázku, kterou už nebudu opakovat. Pozice 0, v níž se nachází až do rozdělení, neumožňuje takové zhoršení životních podmínek, aby mohlo dojít, byť na krátkou dobu, k převládnutí negativních sil a jejich vítězství nad světlem. Protože nic není absolutní, musí zde i v těchto nepříjemných podmínkách zůstat někteří vybraní jednotlivci z pozitivního stavu, ale jejich počet bude malý a oni sami si tento úděl vybrali a souhlasili s touto nesmírně náročnou misí. Vždyť mí vyslanci působí v utajení v celé zóně vymístění, aby svým příkladem pomohli mnohým duším transformovat se na pozitivní a tak je zachránili před mrtvým životem v peklech.

  V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) je napsáno, že Můj Druhý příchod se může uskutečnit až po příchodu Pseudotvůrců. To je pravda, ale týká se závěrečné fáze, kdy dojde k eliminaci negativního stavu, nejdříve na planetě Země v peklech, později v ostatních oblastech zóny vymístění. Upřesňuji zde, že i moje působení v těle Jany je také součástí Mého Druhého příchodu, který probíhá už od konce 50. let 20. století., kdy se Jana narodila. Od té doby se sem inkarnuje velké množství duchovně vyspělých bytostí, aby bylo možné tak náročný úkol splnit. Zvláště po fůzi těla Ježíše s Nejvyšším koncem roku 1987 přináším prostřednictvím všech knih Nového Zjevení pravdivé informace o důvodech vzniku a existence negativního stavu, o ovládání lidstva, fabrikaci fyzických těl a zapouzdření ducha a duše, abych ve spolupráci s armádou bytostí světla připravil půdu pro zevnější projev, tedy další fázi Mého Druhého příchodu (podrobnější informace na toto téma najdete v Kapitole čtvrté předchozí dávky Nového Zjevení). Opakuji a zdůrazňuji zde i důležitý fakt, že pravdivá sdělení ode Mne, Pána Ježíše Krista a mých nejbližších spolupracovníků budou po rozdělení lidstva odstraněna, čímž dojde k výraznému snížení vibrací planety i lidí. Jenom tak může naplno nastat manifestace negativních sil, úplné zprznění všeho pozitivního, co pochází z jediného zdroje života, a nakonec vítězství negativního stavu.

  Transformace lidstva neznamená postupnou a pomalou změnu stávajícího života v hrubohmotných tělech, jejich vylepšování, či mutaci (přestože zčásti probíhá, aby bylo co nejvíce lidí připraveno na přechod do vyšších dimenzí), ale jde o kvantový skok ve vývoji. Připomínám, že jste vědomí, vaše fyzické tělo je dočasný příbytek a zároveň prostředek pro získávání zkušeností, které v duchovních světech nemůžete získat. Lidská existence, jak ji znáte, nebude mít dlouhého trvání. Vy, čtenáři Nového Zjevení máte dostatek informací, abyste pochopili a přijali tuto skutečnost. Nelitujte v žádném případě ukončení pseudoživota negativního stavu, protože vás čeká život v nebi, který se nedá srovnat s tím, co znáte.

  Odhalím vám ještě další fakt: na přicházející změny k horšímu jsou lépe připraveni čtenáři http://www.varovani.org , kteří neznají (až na malé výjimky) Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, ale znají Nový Zákon Bible svaté, zvláště Zjevení Janovo. Navíc nejsou tak ovlivňováni New Age, které považují za dílo Satanovo. Soustředí se především na Můj Druhý příchod a věří, že je spasím a přinesu Boží království. To jsem slíbil v těle Ježíše Krista a svůj slib splním do puntíku. Mnoho duchovně hledajících je zavlečeno do pasti negativních entit, které zneužívají jejich důvěřivosti a svádějí je z cesty ke světlu paradoxně tím, že se samy vydávají za bytosti světla a slibují život v ráji za nic. Nevyžadují dodržování duchovních zákonů, lásku ke Stvořiteli, ale podporují růst vlastího ega namlouváním o božství každé lidské bytosti, čímž ji staví na stejnou úroveň jako mne, tedy rovnou Absolutnímu Bohu. Z Nového Zjevení jasně vyplývá, že jsem jediným Stvořitelem a zdrojem života a vše, co jsem stvořil, je vůči Mně relativní. Také už víte, že podobenství o vyhnání Adama a Evy z ráje nelze brát doslova.

  Po dlouhé eóny se lidstvo propadá z vyšších dimenzí až na okraj zóny vymístění. Nyní nastal čas, aby se vrátilo zpět, kam patří, tedy ke Mně, svému rodiči, který bezmezně miluje každou bytost ve Stvoření. Cesta je připravena díky mé oběti v tělech Ježíše a Jany, díky spolupráci bytostí světla ze všech dimenzí Multivesmíru. Ještě nejste schopni plně pochopit moji misi, ale v určité etapě vašeho duchovního vzestupu vám vše zapadne do mozaiky poznání a s láskou a uznáním přijmete vše, co se v souvislosti s vyvedením lidstva do pozitivního stavu dělo, děje a bude dít. Především se snažte zbavit strachu, který vám brání zvyšovat své vibrace a neustále vás drží v kleštích. Buďte spíše nestrannými pozorovateli, než účastníky dramat, která se zde na Nule odehrávají, berte vše z nadhledu, jako diváci v kině nebo divadle, jinak vás negativní entity lapí do své pasti a budou vás krmit svými lživými a lstivými pseudoinformacemi.

  32. KAPITOLA

  PŘÍPRAVA NA ROZDĚLENÍ LIDSTVA

  Aby negativní stav netrval věčně a neomezoval drtivou většinu pozitivních a láskyplných bytostí Multivesmíru, je nezbytné nechat ho dojít do konečné fáze, kdy bude každému jasné, jak by vypadal život bez Lásky, jinými slovy: musí na chvilku zvítězit na planetě, kde byl aktivován. Toto zásadní téma se vine jako stuha, která zdobí a zároveň spojuje všechny kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, jako dar lidstvu a všem ve Stvoření. Tento dar pravdy rozbalí bytosti bez ohledu na místo a čas, když budou duchovně připraveny ho přijmout. Už v těle Ježíše Krista jsem upozorňoval na rozdělení lidstva před konečnou fází Mého Druhého příchodu na Zemi. Tehdy jsem kvůli lepšímu zapamatování a pochopení používal podobenství (viz např. Evangelium podle Lukáše: O příchodu Syna člověka). Nyní, v těle Jany pokračuji v podrobnějším a srozumitelnějším vysvětlování nezbytnosti rozdělení lidstva, aby mohlo dojít ke krátkému pseudovítězství negativního stavu a následně jeho eliminaci a ukončení tohoto cyklu času. Důkazy naplňování nejen biblických proroctví můžete vidět na každém kroku. Ještě nikdy v historii této planety se sem neinkarnovalo tak velké množství bytostí z nejvyšších dimenzí Multivesmíru, aby spolu se Mnou – i v hrubohmotném těle ženy Jany, pomohly probudit a vyvést z matrixu co nejvíce lidí. Po 21. 12. 2012 se mnohem výrazněji projevuje zesilování Boží energie lásky v rychlejším a očividnějším odkrývání temnoty v každém jednotlivci. Můžete to pozorovat ve všech oblastech života. To, co bývalo skryto a utajováno, se vynořuje jako příšera z moře, která chce v poslední chvíli svého ubohého života pozřít co nejvíce kořisti a stáhnout ji ke dnu. Už i mnozí dosud spící lidé si všímají lží, valících se ze všech stran, přestávají věřit politikům, hlavním médiím, jejich obraz „reality“ se hroutí jako domeček z karet. Cítí se ohroženi, protože mají zmatek v hlavě a pocit, že ztrácí jistoty, na které se spoléhali. Jste svědky rozvírání nůžek mezi dobrem a zlem, napínání lana k prasknutí, protože ani jedna z protikladných stran se nevzdá lidských duší bez boje. Každá však používá jiné prostředky a pouze strana lásky a dobra může trvale zvítězit, protože je podstatou pravého života, nedílnou součástí absolutního Stvořitele Pána Ježíše Krista.

  O nutnosti rozdělení lidstva píšeme i v této dávce Nového Zjevení, zvláště ve 2. , 16. a 18. kapitole. Nyní doplníme tyto zásadní informace o další, podrobnější. Nikdo nemůže znát přesný čas převibrování části obyvatel planety Nula do 5. dimenze, ale dávám různá znamení, nejen na obloze, která napovídají, že nebudete čekat dlouho. Elity pod vládou Pseudotvůrců ztrácejí trpělivost, situace na planetě se jim hroutí pod rukama, snaží se o co nejrychlejší zavedení Nového světového řádu, aby si zachovaly svou moc a zdroje bohatství. Jsou si vědomy zvyšování vibrací obyvatel, jejich duchovního probouzení a nemají zájem umožnit jim vysvobození ze systému ovládání. Protože slouží negativnímu stavu, kde platí metoda: rozděl a panuj, bojují různé frakce elit mezi sebou. Jen málo probuzených pracovníků světla plně chápe situaci, nechávají se ukolébat zprávami o vítězném tažení proti bankéřům a radují se z pádu finančního systému na západě a vytváření nového systému na východě, který má být údajně spravedlivější. Copak nevíte, že je to druhá strana stejné mince? Stále jde o boj mezi dvěma a více vlivnými klany o energie. Nikomu z nich nejde o šťastný a láskyplný život všech obyvatel planety, o nastolení spravedlnosti, svobody a nezištné pomoci. Myslí hlavně na svůj prospěch a jsou schopni udělat cokoli, aby si udrželi nadvládu nad lidmi. Jsou pouhými nástroji svých pánů a bohů – Pseudotvůrců. Proto vás znovu nabádám, abyste nedávali svou drahocennou energii žádné z těchto stran konfliktu. Soustřeďte se na své poslání, raďte se s duchovními průvodci a se Mnou. Čeká vás nejúžasnější zážitek v životě: nanebevstoupení.

  První vlna nanebevstoupení (převibrování) části obyvatel, kteří splní podmínky, neproběhne v jediném okamžiku, jak by se leckdo mohl domnívat z předchozích informací nejen v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Abych umožnil úplné vítězství negativního stavu, nemůžu najednou nechat zmizet desítky či stovky milionů obyvatel planety Nula. Vyvolalo by to zbytečnou paniku a chaos, prudké snížení vibrací by způsobilo přírodní katastrofy, jaké lidstvo nezažilo. Postupuji krok za krokem, abych v souladu se svými duchovními zákony lásky vyvedl lidstvo z bažiny antivesmíru s co nejmenšími ztrátami. Jde o proces, který bude trvat několik pozemských let a budu brát ohled na příbuzenské a láskyplné vztahy, abych zbytečně nerozdělil rodiny a partnery, přátele a spřízněné duše. Nikdo jiný nezná všechna, i ta nejtajnější přání a touhy vašeho srdce, nežli Já, váš věčný rodič a přítel. Avšak nikomu nedaruji život v Ráji zadarmo. Buďte připraveni, nepolevujte ve svém úsilí vzestoupit, protože nikdo nemá vstupenku do nového života v 5. dimenzi pozitivního stavu jistou a předplacenou. Svody druhé strany jsou velmi rafinované a občas jim podlehnou i bytosti z vyšších sfér Pravého stvoření. I Jana pochopila, že největší nároky mám na ty spolupracovníky, kteří jsou mi nejblíže. Nemůže se stát, že bych po vás vyžadoval více, nežli jste schopni zvládnout, aneb nikomu nenaložím více, než unese.

  Jak bude probíhat vytržení pozitivních lidí a co se s nimi bude dít? Jak jsem už sdělil, využívám několika způsobů:

  1) Nejvyspělejší bytosti, zpravidla inkarnované ze 7. a vyšších dimenzí Multivesmíru, které žijí vědomě a komunikují s duchovními průvodci, či se Mnou, dostanou těsně před převibrováním pokyn, že přišel čas opustit tuto realitu a přemístit se do vyšší dimenze. Ucítí velmi silné vibrace, celé tělo se začne třást a brnět. Když dosáhne hranice mezi frekvenčními pásmy, z pohledu obyvatel této planety zmizí. Protože není možné, aby dále užívaly těla, zfabrikovaná Pseudotvůrci, dostanou duplikát, který bude mít téměř stejnou podobu, ale bude zdravý, bez defektů a tělesných nedokonalostí (týká se i obezity, plešatosti, neúplného chrupu atd.). V novém těle budou umístěny na planetu, která odpovídá jejich vibracím a preferencím.

  2) Bytosti, žijící v souladu s duchovními zákony lásky, často inkarnované z 5. dimenze Multivesmíru, ale i pravé lidské bytosti, které se během svého života nechaly inspirovat pozitivními vzory, ať pozemskými, či duchovními (např. Mojí první přímou inkarnací Ježíšem Kristem, Jeho matkou Marií, dalšími svatými a láskyplnými lidmi…) budou vyzdviženy s pomocí vesmírných lidí do létajících lodí, kde jim bude vysvětlleno, co se děje, a po výměně těla budou proškoleny a dopraveny na planetu Nová Země v 5. dimenzi. Tam dostanou obydlí a vše, co potřebují k plnohodnotnému životu. Protože není možné, aby ve všech případech převibrovala celá rodina, budou se osamělé bytosti sdružovat do nových komunit a rodin, samy si vyberou, kde a s kým jim bude nejlépe. Může se stát, že se ujmou dětí, jejichž rodiče zůstanou ve staré realitě, protože neměli dostatečně vysoké vibrace. Každý má svobodnou volbu, jak bude pokračovat ve svém jedinečném a neopakovatelném životě.

  3) Výjimečně dojde u těch, kdo splní své poslání v těle a dále nebudou mít zájem o pokračování života v přírodních světech, k návratu do duchovního světa, kde budou pokračovat v pomoci ostatním. Týká se pouze nejvyspělejších bytostí, které už nemají důvod se inkarnovat ani do těch nejjemnějších těl nejvyšších dimenzí. Jejich tělo bude rozloženo na jednotlivé prvky, nepůjde o zážitek smrti, jako u jiných lidí.

  4) Zcela jedinečnou zkušenost zažiji v těle své jediné přímé inkarnace ženy Jany. Bude jiná, než před 2 000 lety, kdy jsem umučené hrubohmotné tělo nechal odnést vesmírnými lidmi a 40 dní po zmrtvýchvstání se ukazoval v duplikátu, který byl dokonalejší a krásnější (proto Mě učedníci včetně Marie Magdaleny hned nepoznali). Ani toto tělo jsem si po nanebevstoupení nenechal, protože stále nebylo tak dokonalé, jako jsou těla lidí v pozitivním stavu. Jak jsem několikrát sdělil, bylo očištěno od všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci a včleněno do Boží povšechnosti. Těžko vysvětlit pozemským jazykem, co to znamená. Mám nyní, jako absolutní Bůh možnost ukázat se v těle v každé dimenzi a vesmíru, abych mohl komunikovat tváří v tvář s každou sentientní bytostí a měl s ní ještě intimnější a osobnější vztah. Jana má za úkol vyvést lidstvo z negativního stavu do Pravého stvoření a pokračovat v dlouhé cestě dimenzemi, aby byla příkladem ostatním a dokázala Moji/Naši lásku a oddanost všem bytostem Multivesmíru. Od 5. dimenze ji budu provázet v těle Pána Ježíše Krista a budeme spolu vychovávat naše dvě děti a žít na Nové Zemi spolu s těmi, kdo tam převibrují, nebo se tam inkarnují. Podrobnější informace o další cestě Jany budou sděleny až v následující dávce Nového Zjevení, kterou budeme psát (už jiným způsobem) po rozdělení lidstva na Nové Zemi.

  První vlna nanebevstoupení začala již na konci roku 2012, ale zatím se týká jednotlivců a malých skupinek lidí, aby nevzbudila příliš velký zájem obyvatelstva této planety. Určitě si všímáte, že se zvyšuje počet pohřešovaných a nezvěstných osob na celém světě. Ne vždy je jejich zmizení dostatečně vysvětleno a zdůvodněno. Je pravda, že mnohá zmizení mají na svědomí negativní entity, které potřebují lidské oběti pro své zvrhlé rituály, ale více lidí je zachraňováno při katastrofách, dopravních nehodách, někteří jsou vysvobozeni ze špatných životních podmínek, např. bezdomovci s dobrým srdcem, křesťané v oblasti ovládané radikálními islamisty, kteří ještě nemají odejít z těla a jejich úkol pokračuje ve vyšší dimenzi,…. Množství lidí, takto přenesených do vyšší dimenze, bude v následujících letech stoupat, vyvrcholí těsně před příchodem Pseudotvůrců, kdy musí opustit tuto realitu, která se poté bude propadat z pozice 0 na pozici -1, i moje přímá inkarnace Jana. Pak teprve budou odstraněny nejen naše http://www.bozirodina.cz, ale všechny stránky, kde je zveřejněno Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a další pravdivé informace ode Mne a spolupracovníků z pozitivního stavu. Proto využijte zbývající čas k šíření těchto životně důležitých informací, abyste pomohli co největšímu počtu lidí zorientovat se v této složité situaci, kdy vrcholí boj světla s temnotou. Během krátké vlády Pseudotvůrců budou vytrženi pouze jednotlivci, kteří splní své poslání v této realitě a mají pokračovat bez zkušenosti se smrtí těla kontinuálně v tomto životě, aby přinesli osobní svědectví o pseudoživotě na Zemi v peklech. Druhá vlna nanebevstoupení proběhne najednou při konečné fázi Mého Druhého příchodu, kdy bude dokonale odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou otázku a nebude třeba, aby pokračoval pravý lidský život v zóně vymístění. Tehdy bude scénář s menšími odchylkami, které ještě nemohu sdělit v tomto čase, podobný tomu, co jsme napsali v Úvodu této dávky Nového Zjevení a především v článku „Poslední informace k 21. 12. 2012.“

  Čas nehraje roli, vše se odehrává v pravou chvíli, kdy je každý připraven přijmout další dávku informací, aby mohlo dojít k rozšíření vědomí a kvantovému skoku v osobním vývoji. Přestože transformace lidstva na planetě Nula probíhá i díky Mé pomoci rychleji, než jinde ve vesmíru, stále jde o proces, který nelze uspěchat, aby nedošlo k nevratným škodám (nemyslím tím hmotné škody, ale duchovní). Stále musí být dodržován zákon svobodné volby, nikoho nelze nutit přijmout lásku proti jeho vůli. Dokud existuje negativní stav, má každý právo zvolit si takový život a být součástí hry v dualitě. Specifikou této reality a také hlavním důvodem Mojí osobní přítomnosti v těle, je právě uvěznění mnoha bytostí v izolaci a nevědomosti, ovládání a téměř 100% odpojení ode Mne, což znamená, že bez pomoci by navěky zůstaly otroky negativního stavu, aniž by znaly pravý důvod takového života. Při aktivaci negativního stavu jsem slíbil všem zúčastněným, že je v pravou chvíli vyvedu z tohoto nepřirozeného způsobu života, protože jsem dobře věděl, že se bez Mojí pomoci neobejdou. Toto vysvětení píšeme proto, abychom vzali vítr z plachet těm, kdo si myslí, že transformace lidstva je pouze záležitostí obyvatel této panety, a proto není třeba vnější pomoci (např. vesmírných lidí). Dokonce i vy, spolupracovníci a pomocníci z pozitivního stavu, máte občas snahu bagatelizovat přínos bytostí z vyšších dimenzí a duchovního světa. Je dobře, že jste obezřetní a nepřijímáte každou telepatickou i psanou, či jinak sdělenou informaci jako dogma a snažíte se prověřovat její pravdivost svým srdcem, tedy intuicí, ale pochopte, že každý z vás je na jiné duchovní úrovni a té je přizpůsobena i úroveň pravdy. Jenom na stránkách Nového Zjevení jsem osobně přiznal, že jsem nucen používat i lživé a polopravdivé výroky, protože jste všichni do jednoho zamořeni falešným obrazem reality i Boha (bohů). Dostáváte pečlivě odměřené dávky, abyste se nezbláznili z překotného odhalení úplné pravdy o vašem zoufalém pseudoživotě v negativním stavu. Kdo došel až sem a je schopen číst a přijmout Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, stává se automaticky adeptem na propustku z tohoto blázince a Kocourkova. Přirovnám to k filmu Matrix: vybrali jste si červenou pilulku a vidíte realitu bez závoje v celé její nahotě a „kráse“. Měli byste mít pochopení pro ty, kdo takového nadhledu nejsou schopni a vybrali si prozatím modrou pilulku. I jim nakonec budou vděčni všichni ve Stvoření, protože ukážou život bez Lásky, poslední dějství tohoto dramatu. Jak rádi říkáte: všechno zlé je pro něco dobré. Jsme „tady“ proto, aby se v budoucnu ( v následujícím časovém cyklu) neopakovalo toto hrůzné divadlo.
  Poslední kapitola shrne vše důležité z této dávky Nového Zjevení Pána Ježíše Krista.
  Více na:
  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOZÍ RODINY
  http://www.bozirodina.cz
  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
  ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
  KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
  POSELSTVÍ Z NITRA
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
  ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
  HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
  KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
  KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ,JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
  http://www.andele-svetla.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

  http://www.bozirodina.cz/
  http://panjeziskristus.cz/
  http://panjeziskristus.websnadno.cz/
  http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/
  https://plus.google.com/u/0/111124821602941836853/posts
  http://vk.com/id283500814

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009603383207&fref=hovercard

  https://www.facebook.com/profile.php?id=100009678767890

 4. Dobry den, precetl jsem skoro vse co jste napsali. O iluminatech jsem cetl uz mnoho. O novem svetovem radu take.
  Akorat me zarazi par veci. Z toho co jsem cetl jsem vyvodil ze znate bibli a verite v Boha. Ale nektere veci co pisete jsem v bibli nenasel. Napr: Ze je vice svetu, vice civilizaci, ze nase vedomi bude transformovano do vyssi formy dimenze. Nic z tohohle jsem v bibli nenasel….Ano vytrzeni..Jezis se vrati kro svou nevestu(cirkev) pote prijde antikrist zotroci cele lidstvo. Po dalsim case prijde Jezis( druhy prichod jezise) je to cela kniha zjeveni Janovo.

  1. Ano, zajímá mě Bible i mnoho jiných knih. Bible je ale duchovní spis, nejde o faktografii nebo technikálie. Je to univerzální kniha pro všechny doby a všechny lidi. Bible hovoří spíše v obrazech a podobenstvích. Zde najdete vše podstatné. Jiné – méně důležité věci, které tady rozebíráme do detailu, ty v ní samozřejmě nenajdeme. Do toho patří i popisy různých paralelních světů a jiných bytostí či podrobný popis konce věku a vzniku Nové Země. Existují různé názory na to, zda se příchod Krista uskuteční ještě před nových světovým pořádkem a panováním Antikrista nebo až během něho. Každopádně to bude až v okamžiku, kdy nebude pro lidstvo návratu zpět. Přijdou tři dny temnoty a během této doby dojde k přechodu. Před tím se ale ještě uskuteční různá nadpřirozená varování znamení, které nebude možné nijak vysvětlit, i když se o to nepřátelé budou pokoušet.

Napsat komentář: Jana Kyslíková Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *