Komunistický socialismus

Kdosi řekl, že socialismus je rovnoměrné rozdělení bídy. Marx a Engels snili v 19. století, době počátků kapitalismu, o spravedlnosti, o krásné a harmonické společnosti, ve které nikdo nevykořisťuje nikoho. Bylo to však v době, kdyby si ještě sami neuměli představit, že něco takového v dohledné době nemůže existovat a že je to utopie. Jejich myšlenek se však brzy chopili komunisté a snažili se je prakticky zrealizovat. Velká krvavá bolševická revoluce v SSSR v roce 1917 se stala jejich velkým vzorem v mnoha zemích světa a také tehdy v nově vzniklém Československu a dokonce i v USA, kde také později propukají obavy z možného převratu. 

Ukázalo se, že jejich ideály není možné prosadit jinak, než násilím – tedy socialismus povinně uzákonit, protože demokraticky by nikdy nemohl být natrvalo zvolen. K tomu jim posloužil zákon o vedoucí úloze jejich strany, která se stala jejich nástrojem na budování socialismu a rovnoměrného rozdělování bídy, zatímco oni sami bohatli a stali se tím, čím jsou v kapitalismu oligarchové. Aby se jim však lidé, kteří se na tomto režimu povinně účastnili, nerozutekli do jiných nesocialistických zemí, museli vybudovat železnou oponu, která jim měla v útěku zabránit. Vybudovali tak nesvobodný svět, který byl odsouzen stejně k rozpadu, zatímco lidem namlouvali, že železná opona tu není proto, aby nemohli utéct, ale aby je chránila před nepřáteli.

Ideály komunistů se téměř po 30 letech konečně v této době daří realizovat, když po válce nastávají mimořádně příhodné podmínky a také obliba a popularita Sovětského svazu dosahuje vrcholu. Komunisté se po násilném vyhnání veškerého německo-jazyčného obyvatelstva (které tvořilo 1/3 všech obyvatel Česka a odpradávna zde žilo) velmi lehce chápou postupně moci a mají za sebou masovou podporu obyvatel. Dobývají celou východní Evropu, s výjimkou Rakouska, kde pokus selhal. Komunistický socialismus je érou socialismu, ve kterém rozhodující úlohu měla hrát tzv. dělnická třída pracujících, proletariát a jeho diktatura pod patronátem Komunistické strany Československa, která sama sebe v nové ústavě ustanovila za tu, která má vedoucí úlohu. Povoleny jsou jen ty politické strany, které plně respektují vedoucí úlohu strany Komunistické a „diktaturu proletariátu“.

Lidé ideálům a slibům komunistů ale často věřili a proto je volili. Věřili i Sovětským osvoboditelům a tomu, že nová republika si udrží svoji nezávislost. Vliv na to měla i přetrvávající nedůvěra k západu a vzpomínky na jeho zradu, kdy se v Mnichově jednalo o nás bez nás a velmoci nás vydali všanc Hitlerovi. Jen proto, aby zůstal v Evropě klid. Z původních ideálů se však rychle stala doba obyčejných a nesvobodných pracujících lidí a papalášů, kteří mohou všechno. KSČ celou zemi zavlekla do protektorátu SSSR. Až do okupace v roce 1968 mnoho lidí stále důvěřuje i Sovětskému svazu a věří tomu, že zkažený režim je možné uzdravit.  Rysem této doby je šablonovitá výchova masy lidí s jediným názorem,  jsouce vedeni k tomu, aby myslili a uvažovali všichni stejně a nevybočovali z davu. Za nepohodlné názory jsou lidé pronásledováni, trestáni a souzeni i pod různými jinými záminkami. Někteří z nich jsou zpočátku i popravováni za protistátní činnost.

Pozn.: Termín komunismus se za minulého režimu používal pouze ve smyslu nadstavby socialismu, jakéhosi vyššího stádia socialismu. Komunisté se nejspíše styděli toto slovo používat, protože evokovalo komunistickou diktaturu. Ve skutečnosti ovšem šlo o komunismus, nejen o socialismus jako ekonomický model. Podstatné totiž bylo, že vedoucí úlohu v zemi, danou ústavou, měla pouze Komunistická strana, zatímco v socialismu mohla teoreticky fungovat i demokracie. Ta byla ovšem jen formálním divadlem, stejně jako volby.

Historii první republiky a starší najdete na webu Okamžiky věčnosti.


1946

Záhy po osvobození Československa v roce 1945 a ukončení války s německým národním socialismem, jehož ideologií bylo rozšíření čisté a dokonalé germánské rasy, je na základě dekretů prezidenta Beneše přistoupeno k násilnému vystěhování veškerého německo-jazyčného obyvatelstva (cca 1/3 všech obyvatel Česka) do Německa, kde však tito vyhnanci nejsou vítáni a je na ně pohlíženo jako na podezřelé osoby, které byly vyhnáni ze svých domovů, protože něco provedli. Po válce vyvstala potřeba někoho potrestat a sudečtí Němci se nabízeli. Byl proto uplatněn princip kolektivní viny a vyhnáni byli všichni, bez ohledu na to, zda s německou nacistickou ideologii podporovali či nikoli.

Poté co byli komunisté zbaveni velkého množství potencionálních německých komunistických nevoličů, zaujímají své pozice a plně se připravují na převzetí moci. Zároveň využívají poválečné euforie z vítězství a upřimných, vřelých sympatií k Sovětskému svazu. V I. volbách nové republiky vítězí KSČ, komunistická strana vedená Klementem Gottwaldem a začíná rozhodující zápas komunisty s demokratickými silami o budoucí podobu nového státu. Komunisté však mají již ve spolupráci se SSSR vše dávno připravené a promyšlené, rozhoduje se pouze o tom, kdy a jak uchopí moc.


1947

Do provozu jsou dány první atomové reatory.

V prodeji jsou první kuličková pera – „propisovací tužky“.

Stalin začíná budovat tzv. železnou oponu oddělující komunistický blok zemí od těch svobodných a začíná éra studené války. Přesto ještě stále u nás formálně funguje demokracie a až do převratu se věda i kultura rychle rozvíjí.


Věk komunistického fanatismu


1948

Prezident Beneš ustupuje sílícímu tlaku komunistů a SSSR a Československo se ocitá na pokraji občanské války z uměle vyvolané krize a uměle vytvořenéno nepřítele. Komunisté usilují o nastolení diktatury pod zástěrkou vlády „Národní fronty“ proti „silám reakce“. Mnoho lidí sice trik komunistů prokoukl a nesouhlasí s nimi, avšak většina z nich zůstává pasivních, jen málo lidí protestuje proti převaze komunistů a tak západ zůstává stranou. Češi si bez většího odporu nechávají vnutit komunistickou vládu.

Po uchopení moci a dosazení komunistického prezidenta soudruha Klementa Gottwalda, který je loutkou Stalina, se okamžitě rozbíhá vlna znárodňování, je zřízen policejní stát, totalitní režim, probíhají čistky, mučení, politické procesy, represe, tábory nucených prací, je zřízena tvrdá cenzura a politické komise. Komunisté se okamžitě zbavují každého nepohodlného nebo jen podezřelého. Země je izolována, církev sice ještě není perzekuována a mnoho věřících je legálně i v KSČ, ale mnozí tuší, co bude následovat. Každý kdo může emigruje, dokud je to ještě možné, neboť hranice jsou až do roku 1951 zatím průchodné.

Nejúspěšnějším a také jedním z mála zpěváků akceptovatelným komunisty a jejich představám se stal Rudolf Cortés. Také na populární hudbu se zavádí přísná měřítka, ba dokonce i komise, které zohledňují jak třídní původ, tak umělecké kvality oproštěná od manýrů západního stylu. Pop kultura v té době u nás prakticky neexistuje, veškerá kultura je pouze nástrojem ideologie. Z rozhlasu znění většinou jen lidové a budovatelské písně světlých zítřků.

1949

Setkání mimozemských lidí z Plejád s vládou SSSR pod vedením Stalina (letiště Vnukovo, Moskva) a s vládou USA pod vedením prezidenta Trumena. Mezi tím se napětí mezi SSSR a USA stupňuje tak, že oba bloky se během 50.- 80. let ocitají na pokraji III. světové války a vyhlazení poloviny lidstva.

Německo je rozděleno na část západní a východní, která patří Stalinovi (1949). Je založeno NATO a RVHP.

V Číně končí občanská válka a moc v zemi rovněž přebírají komunisté. Ti záhy napadají Koreu a zabírají její severní část.


1950

USA a jednotky OSN obsazují jih a staví se na její obranu (válka do 1953).

Do totalitních zemí začíná vysílat rádio Hlas Ameriky.

V USA nastává v letech masový rozvoj televize, zatímco v roce 1949 je zde jen 190 tisíc přijímačů, o šest let později již 55 milionů. Svět má 4 miliardy obyvatel, z toho Československo 8,9 milionů.


1951

Železná opona je definitivně dokončena – hranice jsou již neprůchodné. Mnoho lidí je při pokusu o útěk zastřeleno.

Do totalitních zemí začíná vysílat rádio Svobodná Evropa.


1952

V provozu jsou první komerční proudová letadla.


1953

Umírá soudruh J.V. Stalin, velký komunistický vůdce a záhy po jeho pohřbu také český vůdce a jeho věrná loutka Klement Gottwald.

U nás přebírá vedení soudruh Antonín Zápotocký, v Rusku Chruščov.

Mezi komunisty Jugoslávie a SSSR se prohlubuje roztržka, západ stojí se svojí pomocí na straně Jugoslávie, která se od SSSR distancuje. Komunismus sice v Jugoslávií zůstává, ale jeho představitelé si režim v zemi budují podle svého. Na rozdíl od stalinského bloku, kde je komunismus lidem vnucován, v Jugoslávii je Tito skutečně oslavován jako hrdina, který se vzepřel Stalinovi a lidé s nadšením přijímají jeho socialismus s lidskou tváří, o kterém si mohou dát u nás jenom zdát.

Velcí vůdcové sice umírají a komunistické represe a potřeba obhájit vydobyté pozice naopak sílí. Současně ale roste i odpor lidí, neboť mnozí z nich konečně prohlédli, kdo jsou komunisté. To mezitím bezhlavě likvidují veškerou opozici a ateismus se stává podmínkou pro vstup do KSČ. Věřící jsou perzekuováni, kněží jsou pronásledování a zavíráni, církev je vytlačena zcela na okraj společnosti a přežívá v nejhorších podmínkách. Počet věřících dramaticky klesá. Komunismus je vnucován jako jediná správná ideologie a jako výklad světa. Žádný Bůh neexistuje, jediný pokrokový názor je ateismus a novou biblí se stává dílo Marxe a Engelse.

V NDR jsou násilně potlačeny velké protikomunistické demonstrace a o tři roky později v Maďarsku probíhá občanská válka a nepokoje, povstání jsou však komunisty krvavě také potlačena. Maďarsko vystupuje z nedávno založené Varšavské smlouvy. Také v Polsku jsou nepokoje násilně potlačeny.

V Československo nezbankrotovalo,  je provedena tzv. měnová reforma, která lidem krade majetek, zrušen přídělový systém a zavedeny jednotné ceny, zemi provází hospodářský pokles a obrovská zadluženost.


1954

V důsledku odchodu největších soudruhů na věčnost (ev. do pekla), se politický režim u nás začíná konečně uvolňovat. Končí éra ideologického fanatismu a největších čistek.

Proběhlo další setkání americké vlády se jinými mimozemskými bytostmi. Vesmírní lidé o něm říkají:

Jinou civilizací, která kontaktovala americkou vládu byli Xhumz. Stalo se to již v roce 1954 na jedné z amerických vojenských základen. V únoru roku 1954 přistály v poušti v USA čtyři nejméně stometrové mimozemské lodě, jak doutníkovitého tak diskovitého tvaru, z nich vyšly přes dva metry vysoké bytosti Xhumz a setkaly se s vysokými armádními představiteli a s americkým prezidentem Eisenhowerem. Nabídly lidstvu pomoc a požádaly představitele americké vlády, aby o jejich přítomnosti informovali americkou veřejnost a celé lidstvo. Tehdejší americký prezident Eisenhower a vysocí armádní představitelé USA tuto mezihvězdnou pomoc odmítli s tím, že lidstvo není na kontakt s mimozemšťany připravené.

Ve skutečnosti se tito „vysocí představitelé lidstva“ báli požadavku civilizace Xhumz, který zněl: okamžitě odstranit všechny jaderné zbraně. Přitom prý tyto bytosti nabízely skutečně mnoho – chtěly lidem předat veškeré své technologie a především pak své duchovní znalosti, naučit lidi mimosmyslově vnímat, vyléčit prakticky jakoukoliv chorobu atd.. Tyto bytosti byly ochotné poskytnout lidem technologie pro získávání volné energie z vakua, antigravitační pohon a technologie rozbíjení časoprostoru a vytváření časoprostorových tunelů, což by lidstvu umožnilo překonávat mezihvězdné vzdálenosti. Pokud ovšem poskytne nějaká civilizace jiné rase poskytne takovéto technologie, bere na sebe zodpovědnost za rizika s tím spojená. Jelikož se tyto bytosti obávaly, že lidé použijí tyto technologie proti sobě navzájem, kladly si jako podmínku možnost vzdělávání lidstva a poskytnutí mu informací o spirituální podstatě vesmíru.

Vojensko průmyslový komplex USA a jeho čelní představitelé následně navázali kontakt s představiteli jiné mimozemské skupiny – s reptiliány z dvojhvězdy Síria a pak s dalšími mimozemskými skupinami z oblasti Orionu. Byly to vesměs skupiny, které na lidstvo pohlíží jako na svoji kořist a usilují o jeho ovládnutí. Tyto skupiny stály za vytvořením tak zvaného skrytého průmyslu a tak zvané Mezinárodní korporativní rady, čímž rozdělily lidstvo na nepatrné množství „vyvolených“, ovládajících techniku teleportace a kontrolu mysli – a na zcela neinformovanou většinu, která mohla být bezostyšně manipulována. Od té doby pracují na projektu, který má zavést na Zemi tzv. Nový světový řád.


1955

V polovině padesátých let dosaženo alespoň stavu předválečné úrovně a ekonomika se začíná zvedat.

První samoobsluha u nás byla otevřena v Husitské ulici v Praze na Žižkově. (jednalo se zatím jen o malý mini market pouze se základní nabídkou potravin).

Začíná pravidelně vysílat Československá televize, i když každý den je krátkou dobu, abychom viděli jakých budovatelských úspěchů bylo dosaženo. Do té doby mohli tyto úspěchy lidé vidět jen ve filmových týdenících vysílaných v biografech před hlavním filmem.

Objevují se první atomové ponorky a ledoborce.

V letech 1955-59 vyrábí Škoda velmi polární model 440, zvaný lidově „Spartak“ a každý ho touží mít. Tento vůz je dokonce tak úspěšný, že zaznamenává úspěch i v zahraničí.


1956

Komunisté poprvé začínají kritizovat svůj vlastní režim – Chruščov kritizuje Stalina a kult osobnosti. Začínají pomalu zvolňovat tempo a uvolňovat opratě, protože zjišťují, že jen represe nestačí a že je třeba dát lidem určitou svobodu.

Pop kultura se začíná rozvíjet a přestává být výlučně jen ve službách ideologie. Zatímco v Evropě dosud doznívá swing a modernější skladby se objevují jen nesměle, v USA už vládne Rock’n’roll.

Bezkonkurenčně největší hvězdou populární hudby je u nás od konce 40. let až do konce 50. let zpěvák s velice krásným, sytým a sametově hebkým barytonem zůstává Rudolf Cortés. I jemu však roste konkurence v podobě Milana Chladila, Yvetty Simonové, Richarda Adama či Jiřího Vašíčka, která ukončila definitivně swingovou éru.


Věk liberálního komunismu


1957

Prezidentem je zvolen Antonín Novotný.

Komunistické stále více otevírají a uvolňují opratě, Do komunistické strany se dostávají lidé s liberálnějším pohledem na svět, což vyvrcholí ta jedenáct let. Komunisté si uvědomují, že je třeba dohánět stále více se nám vzdalující vyspělé země a kultura i věda dostává více prostoru.

Je založeno EHS – Evropské Hospodářské Společenství,  základ budoucí Evropské Unie.

Televizor u nás již vlastní 3 % domácností a televize vysílá již přes 4h denně.

Vypuštěna je do kosmu první družice – Sputnik.

Neznámý zpěvák Karel Gott poprvé vítězí v soutěži amatérských zpěváků „Volné tribuny“, avšak pod falešným jménem Karel Matějček.

Nejúspěšnější pracující si u nás již mohou dovolit nový automobil Škodu Spartak, silnice jsou u nás však stále poloprázdné.


1958

Expozice světové výstavy EXPO ’58 v Bruselu – Československo sklízí zcela nečekaný a obrovský úspěch. Požadavky na pohodlí, komfort, módní trendy rostou.

Novým papežem se stává italský kardinál Angelo Roncalli, který přijímá jméno Jan XXIII. Po 19 letech tak střídá Eugenia Pacelliho (Pius XII.)

Neznámý zpěvák Karel Gott podruhé  vítězí v soutěži amatérských zpěváků , tentokrát „Hledáme nové talenty“, avšak pouze u publika. U poroty jde o fiasko, neboť vystoupení zcela neodpovídá požadavkům socialistického člověka. Přineslo mu však angažmá v taneční kavárně Vltava, kde vystupuje v doprovodu orchestru Karla Krautgartnera.

V Praze žije již téměř milion obyvatel a Praha se stává velkoměstem.


1959

Velmi úspěšný model vozu Škoda Spartak je nahrazen ještě mezinárodně úspěšnějšími modely Octavia a do roku 1964 také modelu v provedení kabriolet – Škoda Felicia, (již od roku 1961 měla však stejnou masku jako Octavia).

Jiří Suchý otevírá s Jiřím Šlitrem v Praze divadlo Semafor. Stává se tak hlavním zakladatelem moderní populární hudby a kultury. Do rozhlasu však moderní písně dosud stále nepronikají, znějí zde stále jen dechovka, lidová hudba či tradiční pop a skladby pozdní swingové éry „uspávacích barytonů“.


1960

Je vyhlášena nová ústava, která toho však moc nemění. Do názvu země se dostává slovo „socialistická“ a vedoucí úloha KSČ je zakotvena přímo v ní.

Vliv západní kultury sílí a vzniká moderní pop kultura. Komunisté dávají lidem trochu více volnosti, ale posilují i svoji ostražitost.

Začínající dosud neznámý zpěvák Karel Gott nahrává pro rozhlas své první snímky a objevuje se v TV.


1961

Začíná se stavět berlínská zeď , které rozděluje Berlín železnou oponou na východní a západní.


1962

Karel Gott díky duetu s jazzovou zpěvačkou Vlastou Průchovou vítězí v rozhlasové hitparádě s stává se známějším zpěvákem.

Waldemar Matuška s Eva Pilarová se stávají prvními Zlatými slavíky.


1963

Do vesmíru se dostávají první kosmonauti (SSSR).

V roce 1963 se uskutečňuje první transatlantický satelitní TV přenos.

Novým papežem se stává italský kardinál Giovanni Montini, který přijímá jméno Pavel VI.

Na českou populární scénu nastupuje nová, mladá generace zpěváků, která reprezentuje zcela nový a moderní hudební styl, které je populární až dodnes. Moderní hudba se rodí především v malých divadlech (Semafor, Alfa, Rokoko, Apollo aj.) .

Staré křehké těžké šelakové gramodesky nahrazují hromadně nové, nerozbitné z vinylu.

Zlatým slavíkem se poprvé stává Karel Gott.


1964

V roce 1964 je vyrobena první verze Škody MB (ještě s tou velkou mřížkou, která s používá do roku 1965).

USA obsazují Vietnam a pokoušejí se ho neúspěšně osvobodit od komunistů. Válka znamená fiasko, neboť místní obyvatele komunisty vítají a věří, že jim pomáhají z bídy. Vietnam se stává do značné míry horkým a zástupným konfliktem mezi rivaly studené války. Pokus o zavedení demokracie skončil obrovskou tragedií a vyžádal si během následujících let desítky tisíc životů amerických vojáků.  Vietnam dodnes zůstává komunistickou zemí a následuje Čínský model.


1965

Československá televize poprvé vysílá Večerníček.

Na dlouhohrajících LP deskách se objevuje také populární hudba.


1966

Začíná se stavět metro a nová Praha, rozbíhá se mohutná výstavba nových čtvrtí, vznikají první panelová sídliště.


1967

Nová generace nespokojená s režimem dospívá a na obzoru se rýsuje vážná politická krize. Nespokojenost s totalitní vládou i hospodářkou situací rychle narůstá. Probíhají první veřejné demonstrace, na jejichž stranu se kloní Antonín Dubček, představitel liberálního proudu komunistů a ve straně dochází k rozkolu.

Dubček se stává pro konzervativní komunisty značně nepohodlným, protože prosazuje socialistickou demokracii, tedy sice socialismus, ale bez vedoucí úlohy strany. Dubček dokonce nahrazuje Novotného a stává se generálním tajemníkem strany. Oto Šik zahajuje radikální ekonomické reformy. Železná opona dočasně padá a hranice jsou volné.

David Prentis, ředitel Ligy pár páru v ČR říká, že v této době se poprvé rozšířilo promiskuitní chování:

Když jsem bydlel v západním Německu v 60. a 70. letech, slyšel jsem, že byl registrován určitý zlom v roce 1967. Před tímto rokem začínali snoubenci spolu sexuálně žít většinou až po svatbě, po roce 1967 už před svatbou. V šedesátých letech přišla na trh hormonální antikoncepce a nastala doba „pohodlné a spolehlivé“ antikoncepce. Byla původně určena pro manžele, velmi brzy ji ale začali používat i jiní. Velmi rychle se rozšířilo promiskuitní chování lidí a sexualita byla degradována na pouhou zábavu.


1968

Vrcholí sexuální revoluce a hippies.

Zaveden je 5 denní pracovní týden a soboty jsou volné – začíná éra víkendového chataření a chalupaření.

Začíná se u nás již ve velké míře nahrávat stereo.

Krize vrcholí a revoluční nálady sílí. Propuká otevřený boj za demokracii. Konzervativní komunisté na základě Varšavské smlouvy povolávají do Prahy spojenecká vojska dalších socialistických zemí, aby násilím potlačila nepokoje. Na místo prezidenta je dosazen Ludvík Svoboda, který je loajální Moskvě. Nepokoje jsou potlačeny. Aź do této doby byli Rusové mezi českým lidem přátelé, od teď jsou většinou obyvatel nenáviděni.


1969

Potlačeny jsou i další násilné vzpoury a Dubček je odvolán z pozice generálního tajemníka a nahrazuje jej Gustáv Husák, pozdější prezident. Konzervativní komunisté zahajují ve spolupráci s Moskvou uklidňování rozbouřené doby, tzv. „normalizaci.“ Ta je koncem socialistického vývoje a počátkem jeho stagnace, postupného rozpadu a degenerace. Komunistický režim již jen přežívá a komunisté se snaží udržet co nejdéle u moci. Pokračuje setrvačností. Mnoho lidí po zklamaných nadějích emigruje na západ, dokud jsou hranice ještě dočasně volné.

Automobilka Škoda vyrábí modernizovanou verzi Škody MB – typ Škoda 100 a 110, který se vyrábí až do roku 1977.

I když první nápad a vize internetové sítě se objevil již v roce 1946, teprve v roce 1969 se začínají poprvé realizovat. Vzniká experimentální síť Arpanet se 4 uzly, které představovaly univerzitní počítače v různých částech USA.