Jak těžké je odpustit?

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.

Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať, co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.“

Co vlastně znamená odpustit? Pro mnoho lidí je to obrovský problém. Ano, nemůžeme zapomenout, to nejde. Ba dokonce se nezbavíme ani bolesti, když odpustíme, to také nejde. O co tedy v odpuštění jde? Jde o to zbavit se pocitu křivdy, potřeby odplaty a zadostiučinění. To nemůžeme vykonat my. Musíme vědět, že spravedlnost funguje a Boží mlýny melou. To se ale vztahuje i na nás. Co se stane, když neodpustíme? Když člověk neodpustí, je to jako kdyby se zablokoval. Nemůže se dále duchovně rozvíjet. Prostě skončil. Nemůže k němu proudit žádný vyšší energie, jeho srdce se uzavřelo a zatvrdilo, utápí se v sebelítosti. Vyčleňuje se z celku a zároveň zůstává svázán s tím, kdo mu ublížil. Tento svazek se nazývá karma – je to karmický vztah.

Když skutečně v srdci neodpustíte, ale jen se snažíte zapomenout, ignorovat a potlačovat, nic se nemění. A tato karma bude trvat tak dlouho, dokud ji nezpracujete. Bohužel tato karma nekončí ani smrtí a může se přenášet i do dalších životů. Karma totiž nepůsobí tak, že někoho s někým svazuje doslova, ale může si vybírat mnoho jiných zástupců a zástupných situací. Hned nebo až za mnoho let. To znamená, že jestliže někomu ublížíte, můžete to dostat zpět od někoho nebo něčeho jiného a jiným způsobem třeba až za X let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *