Historie Slovenska

Dějiny Slovanů, které ukazují, že k emancipaci může vést velmi dlouhá cesta. Dodnes nemají ani žádné jméno a tak jim hovorový název pro Slovany – „Slováci“ zůstal. Svoji vlastní svobodou zemi získali teprve nedávno.

Prehistorie

350 př. Kr. | Keltové,

10 | Keltové se stahují a území obsazují Germáni

20 – 50 | Vanniovo království Germánů a Kvádů

179 | první římské tábory soupeřící s Germány

400 | příchod Avarů, Hunů a Slovanů, Germáni se stahují

568 | poslední Germáni opouštějí Moravu

624 – 661 | Sámova říše, říše franckého kupce Sáma chránící Slovany před Avary

úpadek vlády Avarů a emancipace Slovanů

791 – 833 | Moravské a Nitranské knížectví Slovanů, která mezi sebou vedou boj

Moravský kníže Kníže Mojmír vítězí nad nitranským Pribinou, zabírá jeho území a vytváří Velkomoravskou říši.

833 – 907 | Velkomoravská říše

904 – 906 | Zavražděn Uherský velkokníže a válka Uhrů proti Bavorům a Moravanům, rozpad Velkomoravské říše. Uhry zabírají území dnešního Slovenska, včetně Nitranskému knížectví.

Nadvláda Uhrů a Habsburků

907 – 1000 | Uherská knížectví Arpádovců

1000 – 1300 | Uherské království Arpádovců (Štěpán I.)

1301 – 1526 | Uherské království

Arpádovci nemají dědice a tak se výhodnými sňatky podílejí postupně na vládě nad Uhry zástupci různých rodů, nejprve krátce Přemyslovci, dále Lucemburkové či Jagellonci

1490 – 1526 | Unie Česko – Uhersko

1526 – 1699 | Habsburská monarchie (Unie několika států pod vládou Habsburků)

1541 – 1699 | válka s Turky (1541), ztráta 2/3 území Uherska, Slovensko centrem Uherska, zbytek Uherského království je ovládnut Turky a připojen k jejich Osmanské říši, zbytek připadá Habsburkům

1699 – 1718 | opětovné sjednocení Uherska, ale bez Sedmihradska

1699 – 1867 | Rakouská monarchie

1867 – 1918 | Unie Rakousko-Uhersko

Emancipace Uhrů a jejich částečná suverenita. Společná zůstává jen osoba panovníka, zahraniční politika, armáda a finance.

Počátky Slovenské státnosti

1918 – 1939 | Československo – 1. republika

1939 – 1945 | Slovensko – 1. republika (nacistická)

1945 – 1948 | Československo – 2. republika (Sovětský protektorát)

1949 – 1989 | Československo – 3. republika (Sovětský protektorát)

1989 – 1992 | Československo – 4. republika

od 1993 | Slovensko – 2. republika (demokratická)

od 2004 | Evropská Unie