Historie Rakouska

Země jejichž národní identita se stále formuje. Jsou to hrdí dědici velké Rakouské monarchie, přesto někdy trpí pocitem, že jim stále něco chybí a tak si občas vymýšlejí problémy, které neexistují. Společný jazyk je váže k Německu, ale způsob myšlení vzhledem ke společné historii více k Čechám a Maďarsku.

Prehistorie

Území Rakouska bylo řídce obydleno kulturně rozvinutými lidmi nejpozději už od doby bronzové (2000 př. Kr.) řeckými kmeny, Illyry, Etrusky a nakonec Kelty.

Raetie byla země dnes v západním výběžku Rakouska, kterou obývali zřejmě původem Etruskové, kteří sem přišli z jihu, když je vyhnali Keltové. Noricum byla země v největší, střední části dnešního Rakouska. Šlo o vyspělou a prosperující společnost Keltů a Illyrů. Pannonia  na východě byla země starověkých Illyrů, dokud kolem roku 500 př. Kr. nezískali převahu Keltové.

200 Př. Kr. | Království Noricum

Noricum se stalo federativním královstvím asi 200 let př. Kr. a bylo prvním státním útvarem na území Rakouska.

15 Př. Kr. – 433 | Římská říše

Nejdříve byla dobyta Raetie, poté Panonie a nakonec i Noricum. Kolem roku 350 území začali ohrožovat a dobývat Germáni, po roce 610 pak Bavoři, Slované a Avaři.

610 -750  | Karantánské knížectví (pod vládou Avarů)

626 – 661 | Karantánské knížectví součástí Sámovy říše

743 – 788 | Karantánské knížectví (pod vládou Bavorů)

Boje mezi Avary, Slovany a Bavory o vládu

788 – 843 | Franská říše (Vojenská Marka Karantánie)

843 – 976 | Východofranská říše 

Boje s Velkou Moravou, Bulhary a Maďary

907 – 955 | Okupace Maďary

Babenberkové a Přemyslovci

976 – 1156 | Rakouské markrabství

1002-1806 | Unie Říše Římská (Německá)

1156 – 1246 | Rakouské vévodství

1246 – 1278 | boje mezi českou, rakouskou a uherskou šlechtou o moc, velká část Rakouska až k Jadranu se v té době stává součástí Českého Království (Přemyslovci)

Habsburkové

1278 – 1519 | Rakouské vévodství (Habsburkové)

1519 – 1699  | Habsburská monarchie

1564 – 1665 | Rozdělení monarchie na  Českou a Rakouskou část, císařský dvůr se stěhuje z Prahy do Vídně (1612)

1699 – 1867 | Rakouská monarchie

Po porážce Turků, kteří byly vytlačeni z Uher a Sedmihradska se monarchie stává Rakouskou velmocí, Habsburkové znovu ovládají také Uhry.

1804 – 1867 | Rakouské císařství

1805 – 1812 | Rakousko utrpělo od Napoleona porážku v bitvě u Slavkova a začala válka s Francií. Po jejím skončení byly dohodnuty nové hranice v Evropě.

1815 – 1866 |  Unie Německý spolek

Mezi nejvýznamnější členy unie jsou Rakouské císařství a Pruské království. V Prusku a Rakousku však patřila do spolku jen ta území, která předtím patřila do Svaté říše římské, tj. včetně Čech a Moravy. Unie zahrnuje i část Istrie. Svazek měl svého předsedu, kterým byl rakouský císař, společné instituce, jako byl Sněm a Spolková rada. Jinak má každý stát vlastní ústavy a zákony.

1819 | Rakousko, Prusko a některé německy státy zavádějí cenzuru

1867 – 1918 | Rakousko-Uhersko

Emancipace Uhrů a jejich částečná suverenita. Společná zůstává jen osoba panovníka, zahraniční politika, armáda a finance. Za války je Rakousko spojencem Německa jako jeden národ.

Nové Rakousko

1918 – 1933 | 1. Rakouská republika (demokratická)

Téměř všichni si v Rakousku přejí spojení s Německem nebo alespoň název země Německé Rakousko, avšak obojí je podle mezinárodních dohod vyloučeno.

1933 – 1938 | Spolkový stát Rakousko (diktatura)

Přes odpor sociálních demokratů a radikálních socialistů se fašisté dostávají k moci a tak spíše než jako oběti budou Rakušané vnímáni jako spolupachatelé.

1938 – 1945 | Německo

Proti násilnému připojení k Německu nikdo ve světě neprotestuje.

1945 – 1955 | Protektorát Rakousko (vojenská okupační správa spojenců)

Vzhledem k tomu, že jsou Rakušané vnímáni jako oběti i spolupachatelé války, je i osvobození spojeneckými vojsky vnímáno současně jako okupace.

Sověti po osvobození dosadili do nové vlády svého kancléře, avšak ten se nenechal manipulovat tak, jak očekávali. A protože v Rakousku neměli silné zázemí spřátelených soudruhů, komunistické strany, masivně podporované lidem a ani manipulace s hlasy nebyla možná díky dohledu spojenců, nakonec uznali nezávislost země. Tu se pak nepodařilo ohrozit ani masivní propagandou.

od 1955 | 2. Rakouská republika (demokratická)

Nové vedení SSSR přistoupilo na uzavření dohody mezi Rakouskem a spojenci o suverenitě země, která však bude politicky neutrální.

Rakouští Němci si začali budovat svoji vlastní neutrální národní identitu, odlišnou od německé – Rakouský národ. Tento proces však stále pokračuje a mnoho lidí nadále uvádí svoji národnost německou, místo novou, rakouskou, Rakousko se navíc velmi dlouho vyrovnávalo s nacisty ve svých řadách a ještě i dnes někteří vyznávají ideál velkého Německa.

od 1995 Evropská unie