Historie Maďarska

Dějiny ukřivděného, ale kdysi velmi mocného národa, jehož jazyku nikdo nerozumí. Maďaři mají trauma z toho, že je nikdo nechápe a že po první světové válce přišli o většinu území Uher, takže mnoho čtvrtina Maďarů zůstala za hranicemi. Dodnes mají pocit, že stále musí bojovat za svá práva a zesilovat hlas který nikdo nechce slyšet.

Příbuzným národem Maďarů mají být údajně Hunové, protože pochází od dvojčat Hunora a Magora, synů Nimroda (Menrotha). Hunor měl být praotcem Hunů (Hungaria), zatímco Magor Maďarů (Magyar). Hunor a Magor si vzali dcery krále říše Alanie. Alani byli íránským kmenem, ale jejich král se jmenoval Dulo, stejně jako první starobulharské dynastie. Co z toho jsou legendy a ale jak to bylo doopravdy ale už nikdo neví.

Podle vědců zabývajících se historií pochází jejich prapředkové z prastarého Ugrofinského pronároda na východ od pohoří Ural na západní Sibiři. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných, kteří zůstali v tajze za Uralem, přešli jejich předkové na přelomu kolem roku 1000 př. Kr. do stepí stepích mezi Volhou, Kamou a Irtyšem. Na počátku našeho letopočtu se přesouvají směrem na jih, blíže k Černému moři. Až zhruba do roku 650 obývali území mezi Donem, Azovským mořem, později Dněprem, společně s Onogury – Bulharsko-Avarskou společností, než oblast ovládli Chazaři. Zatímco Bulhaři se přesunuli na západ, Maďaři zůstali pod jejich vládou. Začali nazývat Maďary, zřejmě podle jména největšího z jejich sedmi kmenů – Megyer.

Jméno Uhři pochází ze slovanské zkomoleniny Ugɘr svazu Onogurů. Počáteční H v některých jazycích vzniklo zase ze záměny s podobně kočovnými Huny, která vychází z legendy o jejich příbuznosti. Karpatská kotlina obývaná Huny se tehdy jmenovala Ungaria.

 

Panonská nížina před Maďary

500 př. Kr. Keltové začínají mít převahu nad starověkými kmeny Ilyrů, původními obyvateli Panonské nížiny

9 – 433 | Pannonia – Římská provincie

395 – 469  | Hunové pod Vedením Attily pronikli z Asie do východní Evropy a později zde zakládají obrovskou říši, jejíž hlavním centrem se stala Karpatská kotlina (Pannonia). Pustoší Evropu a ohrožují Římskou říši. Po jejich konečné porážce se Hunové zřejmě asimilují s místními kmeny. Většina vědců však zastává názor, že Hunové nebyli příbuznými Maďarů, ale pouze patřili do příbuzných kmenových svazů, stejně jako turkické, mongolské či ugrofinské kmeny.

469 – 800 | Území pod vládou Ostrogótů, dále Langobardů a nakonec Avarů.

800 – 874 | Avarská Marka Francké říše

874 – 894 | Velkomoravská říše

Osídlení Maďary

894 | Maďaři se usazují na území Panonské nížina (Ungarie)

Roku 894 začali být ohrožováni Turky a ustupují před nimi na západ, až pronikly pod vedením náčelníka Arpáda do Karpatské kotliny (Panonské nížiny), která byla tehdy územím Velkomoravské říše. Pozval je sem její kníže Svatoplukem II., aby mu pomohli říši ubránit před Bulhary. Maďaři ale naopak využili oslabení Velkomoravské říše a jakmile odrazili Bulhary, ovládli i Karpatskou kotlinu a usadili se tu.

895 – 1000 | Uherská knížectví Arpádovců

Roku 955 byli Maďaři vojsky východofranského krále a českých oddílů knížete Boleslava I. a změnili svůj kočovný způsob života na usedlý. Brzy se Arpádovcům podařilo sjednotit všechna knížectví.

Uherské království

1000 – 1300 | Uherské království Arpádovců (Štěpán I.)

1301 – 1526 | Uherské království

Arpádovci nemají dědice a tak se výhodnými sňatky podílejí postupně na vládě nad Uhry zástupci různých rodů, nejprve krátce Přemyslovci, dále Lucemburkové či Jagellonci

1490 – 1526 | Unie Česko – Uhersko

1526 – 1541 | Habsburská monarchie (Unie několika států pod vládou Habsburků)

1541 – 1699 | Osmanská říše – válka s Turky (1541), ztráta 2/3 území Uherska, Slovensko centrem Uherska, zbytek Uherského království je ovládnut Turky a připojen k jejich Osmanské říši, zbytek připadá Habsburkům

1699 – 1718 | opětovné sjednocení Uherska, ale bez Sedmihradska

1699 – 1867 | Rakouská monarchie

1867 – 1918 | Rakousko-Uhersko

Emancipace Uhrů a jejich částečná suverenita. Společná zůstává jen osoba panovníka, zahraniční politika, armáda a finance.

Maďarské republiky

1918 – 1920 | Maďarská sovětská republika

Boje mezi demokraty a komunisty, Maďarskou Rudou armádou. Nejprve je vyhlášena demokratická republika, ale už za čtyři dny se chápou moci komunisté a vyhlašují Maďarskou sovětskou republiku O rok později obsazují i jižní Slovensko a vyhlašují zde Slovenskou sovětskou republiku. po zákroku Československých a Rumunských vojsk je ale Maďarská rudá armáda poražena. Dohodou mocností byla omezena moc Maďarska a jeho velikost. Maďarsko přišlo o více než 71% rozlohy bývalých Uher.

1920 – 1946 | Maďarské království

1937 – 1944 | kolaborace s Německem

Maďarské království kolaborovalo s nacistickým Německem, ve snaze získat zpět ztracená území, což se mu z velké části dočasně podařilo. Proti Polsku však nešlo a naopak přijalo na 100 000 prchajících Poláků.

1946 – 1949 | Maďarská republika (Sovětský protektorát)

Maďarská „národní fronta“ – sloučení socialistických stran do jedné a příprava na převzetí moci Sovětským svazem.

1949 – 1989 | Maďarská lidová republika (Sovětský protektorát)

Od roku 1953 roste nespokojenost se sovětským režimem. V roce 1956 vyhlašuje Maďarsko nezávislost a Maďarská armáda se dostala do konfliktu se zasahující Sovětskou. I když povstání bylo částečně potlačeno, nedošlo k normalizaci jako u nás, ale k postupné liberalizaci – zejména v 80. letech. Ta postupně vyústila v demokratický režim.

1989 | Maďarská republika (Demokratická)

od 2004 | Evropská Unie