Historie Česka

Čechové, dědici bájného praotce Čecha se brzy spojily s Moravany, ale později se jejich společný Český stát stal územím čím dále méně oblíbených Habsburků. Dodnes mají v sobě trauma z toho, že jejich emancipace byla pošlapána a neváží si sami sebe, takže když je někdo z nich úspěšný, bývá podezřelý.

Prehistorie

450 př. Kr. | Keltové

10 př. Kr. | Keltové se stahují a území obsazují Germáni

179 | první římské tábory na Moravě soupeřící s Germány

550 | příchod Slovanů z jižní Evropy

Podle legendy je zakladatelem českého rodu Přemyslovců Přemysl Oráč z příbuzenstva praotce Čecha, kterého si vyvolila za manžela Krokova dcera Libuše. Ta byla nejmladší dcerou Římana a Slovanky. Mezi jejich následovníky byl Hostivít a jeho synem první český kníže Bořivoj I.

Velmi podobné legendy o praotcovi zakladateli národa mají i ostatní Slované. Poskytují nám tak ucelený obraz doby, kdy Slované osídlovali celou východní Evropu a každý kmen se svým vůdcem – praotcem národa se vydal jiným směrem. Kde byla původní pravlast Slovanů, o tom se dodnes vedou spory. Podle jasnovidců Slované osídlili Evropu z jihu, z oblastní dnešního Bulharska, odkud k nám později přišli i Cyril s Metodějem).

568 | poslední Germáni opouštějí Moravu

624 – 661 | Sámova říše, říše franckého kupce Sáma chránící Slovany před Avary

úpadek vlády Avarů a emancipace Slovanů

791 – 833 | Moravské a Nitranské knížectví Slovanů, která mezi sebou vedou boj

Moravský kníže Kníže Mojmír vítězí nad nitranským Pribinou, zabírá jeho území a vytváří Velkomoravskou říši.

Česká a Moravská knížectví

Proč se začalo Čechám říkat Čechy? To se přesně neví, ale patrně ze slovanského slova „čiechy“ – tj. vrchoviny, kopcovité krajiny.

833 – 907 | Velkomoravská říše

872 | válka mezi Velkou Moravou a Východofranskou říší, Čechové se přidávají na stranu Moravanů a Franky odrážejí

874 | Sňatek Bořivoje I. s Ludmilou, dcerou pšovského knížete a rozšíření moci Přemyslovců v Čechách. Velkomoravská říše zabírá velkou část území dnešního Rakouska, Slovenska, Maďarska a Rumunska až k Dunaji.

904 – 906 | Zavražděn Uherský velkokníže a válka Uhrů proti Bavorům a Moravanům, rozpad Velkomoravské říše. Uhry zabírají území dnešního Slovenska a v Čechy ovládají Přemyslovci, kteří se zmocňují i Moravy.

915 – 1198 | České a Moravské knížectví Přemyslovců

1002-1806 | Unie Říše Římská (Německá)

České království

1198 – 1306 | České království Přemyslovců

Zavraždění krále Václava III. (1306) a odstavení Přemyslovců, boje o moc. 1310 si Eliška Přemyslovna, dcera Václava II., bere Jana Lucemburského.

1310 – 1437 | České království Lucemburků

1380 – 1436 | Občanská válka mezi katolíky a protestanty

1437 – 1471 | boje o moc, spory mezi katolíky a protestanty, později i války s Uhry, Jiří z Poděbrad je nucen žádat o pomoc polsko-litevského krále Kazimíra IV. Jagellonského výměnou za to, že se stane i českým králem uchrání Čechy

1471 – 1526 | České království Jagellonců

Sňatek Anny, dcery Vladislava Jagellonského a Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526. Vzhledem k tomu, že jediný syn Vladislava později zahynul, mohli se Habsburkové dostat k moci.

1490 – 1526 | Unie Česko – Uhersko

1526 – 1918 | České království za Habsburků

1526 – 1699 | Habsburská monarchie (Unie několika států pod vládou Habsburků)

Po smrti tolerantního Rudolfa nastoupil na Habsburský trůn jeho bratr Matyáš, přesvědčený katolík a začalo pronásledování všech protestantů – odplata za husitskou revoluci.

1618 – 1648 | Třicetiletá válka mezi katolickými a protestantskými proudy

1699 – 1867 | Rakouská monarchie

1749 | Faktické zrušení autonomie Českého království Marií Terezií a jeho sloučení s Rakouskou korunou.

1867 – 1918 | Rakousko-Uhersko

Emancipace Uhrů a jejich částečná suverenita. Společná zůstává jen osoba panovníka, zahraniční politika, armáda a finance.

Počátky republiky

1918 – 1939 | Československo – 1. republika (demokratická)

1939 – 1945 | Německý Protektorát Čechy a Morava

1945 – 1948 | Československo – 2. republika (Sovětský protektorát)

1949 – 1989 | Československo – 3. republika (Sovětský protektorát)

1989 – 1992 | Československo – 4. republika (demokratická)

od 1993 | Česká republika

od 2004 | Evropská Unie