Bible a homosexualita

21 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě.
22 Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství:
23 zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů.
24 Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla;
25 vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli – on budiž veleben na věky! Amen.
26 Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený
27 a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.
28 Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh
na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší.

Bible, List Římanům 1, 16-32

I když nám moderní ideologové a korektnost bude říkat něco jiného, i když budou existovat i věřící pomatenci, kteří se snaží vysvětlovat, že je to jinak, je jasné, že jakákoliv nepřirozenost je proti Bohu a sexuální deviace, včetně homosexuality, patří mezi ně. Deviace (nepřirozenosti) jsou zkrátka důsledkem pádu člověka a protože již nežijeme v ráji, celý náš svět je narušený… Vidíme to jako u lidí, tak zvířat.

Jedna věc je totiž tolerance k homosexuálům a zcela jiná věc je prosazování toho, nač nemají právo nebo tvrzení, že homosexualita je krásná a zcela přirozená, protože ji praktikují i zvířata. Zvířata nejsou vzorem, ale důkazem této narušenosti přírody. Každé takto postižené, úchylné zvíře je ostatními vypuzováno a žádná tlupa nebo smečka ho mezi sebou nechce. Ani v tomto pochopitelně nemohou být pro nás vzorem a tolerance či porozumění je správné. Je třeba ale pojmenovávat věci takové, jaké jsou.

Úcta k pravdě nemá s netolerancí nic společného.