Poslední boj

Úryvek z evangelia:

„Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“
Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl.
Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec.
Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí.
Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví.
Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné.
Vy však se mějte na pozoru! Všecko jsem vám řekl předem.

O co skutečně jde?

utajovana-pravda

Poslední boj se povede s novými samozvanými světovládci, jejichž centrum leží kdesi hluboko pod zemí tajných vojenských základen na území americké Nevady, v oblasti zvané jako Area 51, kam nemá nikdo přístup. Kořeny tohoto zla totiž sahají daleko za hranice nejen naší pozemské rasy, ale i našeho světa.

Viz Utajovaná Pravda – Steven M. Greer a projekt Disclosure (Odhalení). Opravdu nejde o žádnou ruskou propagandu. Samozřejmě to žádný odpovědný politik neřekne otevřeně a přímo, i kdyby o tom byl obeznámen. Proč? Protože by se totálně zesměšnil a nikdo by ho už nebral vážně. Lidstvo zkrátka ještě vůbec není připraveno na odhalení některých věcí, které podléhají nejvyššímu stupni utajení – nejen před obyčejnými lidmi, ale i před samotnou – oficiální americkou vládou. Proto zůstává vše pouze na úrovni konspiračních teorií – pro někoho nebezpečných, zábavných, manipulativních – pro jiné směšných. Jenže pravda je mnohem závažnější – ať už tomu věříme nebo ne… Od infiltrace naší pozemské rasy cizími temnými entitami, přes ilumináty, svobodné zednáře, okultní lože, černou magii, psychotronické zbraně až po Satana, v něhož sice ateisté nevěří, což ale nic neubírá na jeho existenci a síle – naopak.

Je to ale právě to, o co dnes jde a oč se vede ve skutečnosti boj. Boj o její vyzrazení a utajení, boj za odhalení nepřítele. Základním nástrojem je lež, kdy se nepřítel vydává za ochránce a ten, kdo se pouze brání za agresora. Vedlejšími nástroji je pak záměrné vypouštění dezinformací tak, aby pravda nemohla být odhalena.

Vláda šelem

Síť iluminátů a agentů nového řádu, i když mají centrum v USA, je ve skutečnosti globální, jejich strategie propracovaná a sofistikovaná. Jejich agenti jsou všude, včetně Ruska nebo Číny. I kdyby chtěli vyvolat nějaký otevřený střet, tak ten může teoreticky přijít ze kterékoli světové strany. Svět mají už dopředu rozdělen a metody vládnutí připraveny. Viz opět citát z Bible, která nás upozorňuje na dobu před koncem věku, kdy světu vládnou šelmy. Jaká část světa je která šelma, o tom můžeme spíše jen spekulovat.

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?"
A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka.
Kdo má uši, slyš! Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. (Zj 13,1-10)
Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj 13,11-15)
„Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,9-12)