Šelmy vládnou světem

"A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména." 

Zjevení 13:16-17

V době konce bude většina světa poslouchat příkazy „šelem“ a „mluvící sochy“ a ti, kteří se tomuto systému odmítnou podřídit, budou ekonomicky znevýhodněni (Zj 13,16-17). Tím to ovšem neskončí. Nový světový náboženský systém, tolik podobný středověkému papežství (kdy stát a církev tvořili jednu sjednocenou moc), si bude poslušnost vynucovat podobným způsobem. „Neposlušní“ nebo „nepřizpůsobiví“ občané, tedy ti, kteří se této nábožensko-politické mocnosti odmítnou poklonit, budou pronásledováni, budou s nimi probíhat veřejné procesy (Mat 10,18; Mar 13,11), budou vězněni (Luk 21,12) a nakonec nad nimi bude vynesen rozsudek smrti (Zj 20,4).

Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. 

Zjevení Janovo 14:9-10